Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Perscommuniqué Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: dinsdag, 9 maart 2010

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie maakt, na overleg met de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR), het volgende bekend:

Nederlandse BisschoppenconferentieDe bis­schop­pen zijn, evenals de be­stuur­ders van de KNR, diep geraakt door de aan­grij­pende verhalen van seksueel mis­bruik die dezer dagen naar boven geko­men zijn.
Iedere vorm van seksueel mis­bruik dient krach­tig ver­oor­deeld te wor­den omdat het haaks staat op het Evan­ge­lie en de waar­dig­heid van de men­se­lijke persoon. Het is een pijn­lijke constate­ring en een te belij­den zonde dat het aan zorg­vul­dige omgang met kin­de­ren en jon­ge­ren met name hal­ver­wege de vorige eeuw bij een aantal pries­ters en reli­gi­euzen heeft ontbroken. Uiter­aard dienen on­der­lin­ge contacten zuiver, transparant en respect­vol te zijn, juist jegens de kleinsten onder ons (cf. Matteüs 18, 1-6). Aan hen die slacht­of­fer wer­den van mis­bruik binnen katho­lie­ke internaten bie­den reli­gi­euzen en bis­schop­pen hun diep gevoelde medeleven en excuses aan.

Gebleken is dat bij slacht­of­fers grote behoefte bestaat om gehoord te wor­den en zo erken­ning te vin­den. Dit is de eerste verant­woor­de­lijk­heid van de afzon­der­lijke bis­dom­men, ordes en con­gre­ga­ties. Het is wen­se­lijk dat slacht­of­fers op korte termijn in contact wor­den gebracht met verant­woor­de­lijken van res­pec­tie­ve­lijke orde, con­gre­ga­tie of bisdom.

Het aantal mel­dingen van mis­bruik in vroe­gere katho­lie­ke vor­mings- en oplei­dingsin­sti­tu­ten nood­zaakt een nader onder­zoek. De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en KNR geven de voor­keur aan breed, extern en onaf­han­ke­lijk onder­zoek. Derge­lijk complex onder­zoek moet zorg­vul­dig gebeuren. Onder be­ge­lei­ding van drs. W.J. Deetman zal de ko­men­de tijd gewerkt wor­den aan het samen­bren­gen van de beno­digde expertise, het opstellen van een onder­zoeks­plan en het uit­zet­ten van een tijdslijn.

Om optimale mede­wer­king aan het onder­zoek te garan­de­ren, heeft de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Mgr. Dr. G. de Korte, bis­schop van Gro­nin­gen – Leeu­war­den, gevraagd om referent en woord­voer­der te zijn. Vanuit de KNR zal se­cre­ta­ris- generaal prof. dr. mr. P. Chatelion Counet die rol op zich nemen.

De bis­schop­pen wijzen erop dat Hulp & Recht het adres blijft voor alle mel­dingen. (Postbus 13277, 3507 LG Utrecht, beleids­me­de­werker@hulpen­recht.nl). Hier vindt zorg­vul­dig onder­zoek plaats naar de afzon­der­lijke klachten. Voor meer in­for­ma­tie over Hulp & Recht zie www.hulpen­recht.nl (Se­cre­ta­riaat RKK/Se­cre­ta­riaat KNR-pk)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose