Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Journalistiek die de vrede in de wereld door de waarheid bevordert

Zondag 13 mei - Wereldcommunicatiedag

gepubliceerd: maandag, 7 mei 2018

De bood­schap van Paus Fran­cis­cus voor Wereld­com­muni­ca­tie­dag is ver­taald in het Neder­lands. De paus waar­schuwt tegen nepnieuws en pleit voor een jour­na­lis­tiek die de vrede in de wereld door de waar­heid bevor­dert.

Nepnieuws is aan de orde van de dag en al te vaak werken mensen bewust of onbewust mee aan de versprei­ding ervan. Dat komt volgens paus Fran­cis­cus omdat nepnieuws een beroep doet op ste­reo­ty­pen en algemene sociale vooroor­de­len die bij de ont­van­ger een snaar raken. Derge­lijke berichten spelen in op emoties als angst, minach­ting, woede en frustratie. ‘De versprei­ding van nepnieuws maakt manipulerend gebruik van sociale net­werken en hun onder­lig­gende logica: op deze wijze wint de ongefun­deerde inhoud aan zo’n zicht­baar­heid dat zelfs een gezag­heb­bende ont­ken­ning er maar moei­lijk in slaagt de schade ervan in te dammen’, schrijft de paus.

Tegengif

Hij ziet ook een tegengif tegen nepnieuws en dat zijn niet strategieën, maar mensen. Mensen die bereid zijn te luis­te­ren en door de moeite van een oprechte dialoog de waar­heid naar voren laten komen; mensen die, aange­trok­ken door het goede, de verant­woor­de­lijk­heid op zich nemen voor hoe ze taal gebruiken.

Paus Fran­cis­cus ziet daarbij een speciale rol voor diegenen die uit hoofde van hun beroep verant­woor­de­lijk zijn voor het in­for­meren te weten jour­na­listen: ‘Hij (de jour­na­list) oefent in de te­gen­woor­dige wereld niet alleen een beroep uit, maar heeft ook een echte missie. In de hec­tiek van berichten en de maal­stroom van scoops heeft hij de taak eraan te her­in­ne­ren dat waar het bij een bericht om draait niet de snel­heid van de bericht­ge­ving is, en de impact op het publiek, maar de mensen. In­for­meren is vormen, het heeft te maken met het leven van mensen. Daarom zijn nauw­keurig­heid van bronnen en het bewaken van de com­mu­ni­ca­tie de ware mid­de­len om het goede te ont­wik­ke­len, om ver­trouwen voort te brengen en de weg vrij te maken voor ge­meen­schap en vrede.’

Niet zoetsappig

De paus nodigt uit om een jour­na­lis­tiek van de vrede te bevor­de­ren en hij bedoelt daar­mee geen “brave” jour­na­lis­tiek die het bestaan van erns­tige problemen negeert en een zoetsappige toon aanslaat. Hij bedoelt een jour­na­lis­tiek die niet veinst maar vijan­dig staat ten opzichte van onwaar­he­den, van slogans die gericht zijn op effect, en bombas­tische ver­kla­ringen. De paus verlangt naar ‘een jour­na­lis­tiek die bestaat uit mensen voor mensen en die verstaan wordt als een dienst aan alle mensen, vooral voor diegenen – en dat is de meer­der­heid in de wereld – die geen stem hebben, een jour­na­lis­tiek die niet gebrand is op nieuws, maar die zich inzet voor het zoeken naar de wer­ke­lijke oor­zaken van de con­flic­ten om een begrip van de wor­tels ervan en het over­win­nen ervan te bevor­de­ren door het op gang brengen van heilzame processen; een jour­na­lis­tiek die zich inzet voor oplos­singen die een alterna­tief bie­den voor de escalaties van geschreeuw en ver­baal geweld.’

Download de bood­schap
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose