Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eindverslag presynode gepresenteerd

gepubliceerd: donderdag, 29 maart 2018

Op woens­dag 29 maart, aan het einde van de Chrismamis in Bisdom ’s-Hertogen­bosch, is het eind­ver­slag van de pre-synode ge­pre­sen­teerd aan mgr. Mutsaerts. De hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch is portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Van 19 tot 24 maart 2018 spraken 340 jon­ge­ren uit de hele wereld met elkaar over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’. Ze waren naar Rome gegaan op uit­no­di­ging van het Vati­caan om mee te denken in voor­be­rei­ding op de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber over het­zelfde thema wordt gehou­den.

Bij de overhan­diging

Bij de overhan­diging sprak de ver­te­gen­woor­diger voor Neder­land de woor­den die hij had mee­ge­kre­gen toen hij naar de pre­synode ver­trok: “Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Au­gus­ti­nus).

Hij ver­telde ook hoe het do­cu­ment tot stand is geko­men: “Het is een proces geweest voor en door jonge mensen, samen hebben we de vragen die door het Vati­caan gesteld zijn beant­woord in kleine groepjes en ver­vol­gens gebundeld in een ver­slagleg­ging aan de ver­taal­groep. Hierna heeft de ver­taal­groep de meest voor­ko­mende ant­woor­den geselec­teerd, deze zijn samen­ge­voegd in een do­cu­ment, dat door jon­ge­ren zelf is ver­taald. Ook de pers­con­fe­ren­tie is door ons­zelf voor­be­reid. Het bij­zon­dere aan het do­cu­ment vind ik dat we er met jon­ge­ren uit de hele wereld­kerk aan gewerkt hebben. Je merkt dan toch dat bij ons in het Westen heel andere on­der­wer­pen spelen dan bij­voor­beeld in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Voor ons als deel­ne­mers was het goed om van elkaar te horen en zo ook ons per­spec­tief op de Kerk te verbre­den. En ondanks de verschillen hebben we ook veel met elkaar gemeen, ook dat was fijn om te delen.”

De ver­te­gen­woor­diger bena­drukte dat het do­cu­ment is bedoeld als hulp­mid­del, om een indruk te geven van de erva­ringen van jon­ge­ren. Het do­cu­ment is volgens hem vooral in­for­ma­tief. “Wij geven aan waar wij staan en leggen deze reali­teit bij de bis­schop­pen neer. Inherent aan zo’n proces is dat niet alles benoemd kan wor­den in één do­cu­ment.”

Hoop

De ver­te­gen­woor­diger sprak zijn hoop uit voor de Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber: “Paus Fran­cis­cus heeft aan het begin van de week gezegd dat de kerk risico’s moet durven nemen, wie geen risico’s neemt wordt oud. Onze bis­schop­pen zijn volgens mij nog jong en ik hoop dan ook dat het do­cu­ment ons zal helpen om samen onze creatieve en transparante Kerk op te bouwen.”

Eind­ver­slag

Op de speciale web­si­te is het eind­ver­slag onder andere in het Engels te vin­den.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose