Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eindverslag presynode gepresenteerd

gepubliceerd: donderdag, 29 maart 2018

Op woens­dag 29 maart, aan het einde van de Chrisma­mis in Bisdom ’s-Hertogen­bosch, is het eind­ver­slag van de pre-synode ge­pre­sen­teerd aan mgr. Mutsaerts. De hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch is portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Van 19 tot 24 maart 2018 spraken 340 jon­ge­ren uit de hele wereld met elkaar over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’. Ze waren naar Rome gegaan op uit­no­di­ging van het Vati­caan om mee te denken in voor­be­rei­ding op de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber over het­zelfde thema wordt gehou­den.

Bij de overhan­diging

Bij de overhan­diging sprak de ver­te­gen­woor­diger voor Neder­land de woor­den die hij had mee­ge­kre­gen toen hij naar de pre­synode ver­trok: “Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Au­gus­ti­nus).

Hij ver­telde ook hoe het do­cu­ment tot stand is geko­men: “Het is een proces geweest voor en door jonge mensen, samen hebben we de vragen die door het Vati­caan gesteld zijn beant­woord in kleine groepjes en ver­vol­gens gebundeld in een ver­slagleg­ging aan de ver­taal­groep. Hierna heeft de ver­taal­groep de meest voor­ko­mende ant­woor­den geselec­teerd, deze zijn samen­ge­voegd in een do­cu­ment, dat door jon­ge­ren zelf is ver­taald. Ook de pers­con­fe­ren­tie is door ons­zelf voor­be­reid. Het bij­zon­dere aan het do­cu­ment vind ik dat we er met jon­ge­ren uit de hele wereld­kerk aan gewerkt hebben. Je merkt dan toch dat bij ons in het Westen heel andere on­der­wer­pen spelen dan bij­voor­beeld in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Voor ons als deel­ne­mers was het goed om van elkaar te horen en zo ook ons per­spec­tief op de Kerk te verbre­den. En ondanks de verschillen hebben we ook veel met elkaar gemeen, ook dat was fijn om te delen.”

De ver­te­gen­woor­diger bena­drukte dat het do­cu­ment is bedoeld als hulp­mid­del, om een indruk te geven van de erva­ringen van jon­ge­ren. Het do­cu­ment is volgens hem vooral in­for­ma­tief. “Wij geven aan waar wij staan en leggen deze reali­teit bij de bis­schop­pen neer. Inherent aan zo’n proces is dat niet alles benoemd kan wor­den in één do­cu­ment.”

Hoop

De ver­te­gen­woor­diger sprak zijn hoop uit voor de Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber: “Paus Fran­cis­cus heeft aan het begin van de week gezegd dat de kerk risico’s moet durven nemen, wie geen risico’s neemt wordt oud. Onze bis­schop­pen zijn volgens mij nog jong en ik hoop dan ook dat het do­cu­ment ons zal helpen om samen onze creatieve en transparante Kerk op te bouwen.”

Eind­ver­slag

Op de speciale web­si­te is het eind­ver­slag onder andere in het Engels te vin­den.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose