Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Punt nodigt u uit voor de Chrismamis

Woensdag 28 maart - 19.30 uur - Bavokathedraal, Haarlem

gepubliceerd: maandag, 26 maart 2018
foto: Jan Jaap van Peperstraten
Mgr. Punt nodigt u uit voor de Chrismamis

De Chrisma­mis vindt jaar­lijks plaats op de voor­avond van Witte Donder­dag - dit jaar op woens­dag 28 maart om 19.30 uur in de Kathe­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Tij­dens deze Eucha­ris­tie­vie­ring hernieuwen de pries­ters en diakens hun wij­dings­be­lof­ten aan de bis­schop en wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechu­me­nen­olie gezegend.

Het is elk jaar weer een in­druk­wek­kende vie­ring waarbij het hele bisdom samen­komt rondom hun bis­schop­pen. Naast de pries­ters, diakens, pas­to­raal werken­den, cate­chisten en alle reli­gi­euze ge­meen­schappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelo­vi­gen van harte welkom om de Chrisma­mis mee te vieren. Het is te­vens traditie gewor­den dat vor­me­lin­gen uit alle windstreken van het bisdom naar de ka­the­draal komen. Niet alleen voor de pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers is het altijd een bij­zon­der bemoe­digende en in­spi­re­rende vie­ring.

Drie bis­schop­pen

Tijdens de Chris­mis zal Mgr. dr. J.M. Punt hoofd­cele­brant zijn en Mgr. dr. J.W.M. Hendriks is een van de con­cele­branten. Ook Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss. zal bij de Chrisma­mis aanwe­zig zijn. Hij is weer bijna her­steld en heeft enkele van zijn taken weer hervat. Er zullen ook de nodige aal­moe­ze­niers van het Militair Or­di­na­ri­aat aanwe­zig zijn, omdat de Chrisma­mis in Haar­lem ook voor dit bij­zon­dere bisdom geldt.

De drie heilige oliën

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kent drie heilige oliën. In de voorchris­te­lijke tijd werd olie gebruikt als genees­mid­del tegen in- en uitwen­dige ziekten, ter verfraaiing van het uiter­lijk en als lichaamsver­zor­ging voor sport­mensen. In het oude Israël wer­den koningen, profeten en pries­ters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de gods­dienst ook een sym­bo­li­sche waarde krijgen.

Bij de uit­ge­breide doop zijn er twee zal­vingen: één als bescher­ming tegen allerlei boze krachten en invloe­den (cate­chu­me­nenolie) en één als zen­ding, als taak (chrisma). Bij de zie­ken­zal­ving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoe­diging, gene­zing. Bij de ambts­wij­ding van pries­ter en bis­schop (chrisma) betekent het een zen­ding, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bis­schop ook gebruikt bij een altaar­wij­ding en een kerk­wij­ding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent ‘gezalfde’ of ‘gezalfde van God’.

Wijding van het chrisma en ze­ge­ning van de olie

De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aan­ge­dragen door de diakens van het bisdom. Door het ze­ge­nings­ge­bed bestemt de bis­schop een bepaalde olie voor een bepaalde han­de­ling: zie­ken­zal­ving of zal­ving van doop­leer­lingen. De olie die voor het heilig chrisma bestemd is, krijgt een aparte han­de­ling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Terwijl de heilige cate­chu­me­nenolie en de ziekenolie geen speciale geur verspreidt, geurt het heilig chrisma sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een ze­ge­nings­ge­bed maar door een wij­dings­ge­bed.

Versprei­ding over het bisdom

Na afloop van de Chrisma­mis, wor­den de heilige oliën uitge­deeld aan de ver­schil­lende pa­ro­chies en in­stel­lingen. Van iedere pa­ro­chie en van elke reli­gi­euze in­stel­ling is er een dele­ga­tie aanwe­zig om drie kleine flesjes op te halen met het chrisma, de cate­chu­me­nenolie en de ziekenolie.

Details

datum: woens­dag 28 maart 2018
tijd: 19.30 uur
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo, Leidse­vaart 146, Haar­lem

 

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose