Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Resultaten online enquête Jongerensynode

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018
Resultaten online enquête Jongerensynode

Met een we­reld­wijde online enquête onder jon­ge­ren heeft het vaticaan in 2017 Geïnventariseerd wat er leeft bij katho­lie­ke jon­ge­ren, wat ze bezighoudt en hoe ze hun geloof beleven. De uit­kom­sten daarvan vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren, het geloof en de on­der­schei­ding van de roe­ping die in okto­ber 2018 wordt gehouden.

Neder­land heeft als een van de (weinige) landen de online enquête vertaald en de Neder­landse uit­kom­sten daarvan zijn nu bekend gemaakt.

Jong Katho­liek

Gerrie Conen, ini­tia­tiefnemer van de Neder­landse vertaling en jon­ge­ren­wer­ker voor Jong Katho­liek namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: ‘We wilden in Neder­land een zo groot moge­lijke doel­groep voor de enquête bereiken, vandaar dat we besloten om de vragen te vertalen en op die manier de online enquête zo laagdrempelig moge­lijk te maken. De Neder­landse uit­slagen werden uit ons enquêtesysteem geëxporteerd en opgestuurd naar Rome, zodat men deze re­sul­taten kan samenvoegen met de re­sul­taten van de we­reld­wijde enquête. Ze vormen daar dus onder­deel van het geheel, maar dankzij de Neder­landse ant­woorden aan de ‘voor­kant’ kunnen wij nu eigen uit­slagen bekend maken en dat is dus vrij uniek.’

De Neder­landse ant­woorden worden nu bekend gemaakt met het oog op en aan­dacht voor de pre-synode over en met jon­ge­ren die momenteel in Rome wordt gehouden.

Versprei­ding

De online enquête werd vorig jaar bekend gemaakt via de websites van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Rkkerk.nl en Jongkatho­liek.nl. Ook via de Facebook­pa­gina van Jongkatho­liek (die door >2000 mensen gevolgd wordt) en Twitter (>1700 volgers) werd de enquête onder de aan­dacht gebracht. De ant­woorden op het online onder­zoek zijn anoniem. De re­sul­taten kunnen niet worden herleid tot in­di­vi­duele personen.

De Neder­landse vertaling van de enquête kwam op 6 juli 2017 online. Op 25 novem­ber 2017 waren er 1156 vragen­lijsten ingevuld, waarvan 511 volledig. De tijd die gemiddeld per vragen­lijst is besteed bedraagt 31 minuten. De enquête bevatte zeven vraag­groepen met in totaal 56 vragen. 17 vragen daarvan bestaan uit een aantal sub­vra­gen en er waren twee open vragen. Om privacy-redenen worden de ant­woorden op de open vragen niet ge­pu­bli­ceerd. Deze worden wél anoniem be­schik­baar gesteld aan de dio­ce­sane jon­ge­ren­wer­kers in Neder­land en aan het secretariaat van de synode in Rome.

Opvallende uit­kom­sten

 • 44% van de res­pon­denten heeft de vragen­lijst tot het einde toe afgemaakt
 • 81% van de afhakers is niet verder gekomen dan de eerste pagina (na het titelscherm) van de vragen­lijst
 • Ver­hou­ding man/vrouw: 49% / 51%
 • De ge­mid­del­de leef­tijd van de res­pon­denten is 24 jaar
 • De meeste res­pon­denten (ruim tweederde) hebben een positief zelf­beeld
 • Het meren­deel vindt dat het geloof heeft bij­ge­dragen aan de eigen per­soon­lijke groei en vindt het geloof nu nog steeds be­lang­rijk in het eigen leven. Ook over de sociale kant van de Kerk zijn de jon­ge­ren te spreken
 • Een meerder­heid is positief over de lief­da­dig­heid, de maat­schap­pe­lijke projecten en het werk van mis­sio­na­rissen in ont­wik­ke­lingslanden
 • Op de vraag “Wie is Jezus voor jou?” kiezen de meesten de Zoon van God, gevolgd door Een voor­beeld om na te volgen, de Verlosser en iemand die van me houdt
 • 33% van de jon­ge­ren geeft aan de hele dag door op internet te zitten
  De meeste jon­ge­ren (61%) zit meestal een paar keer per dag op internet
  57% van de res­pon­denten vindt van zichzelf dat hij/zij vaker op internet zit dan goed voor iemand is
  44% van de jon­ge­ren besteedt één tot drie uur per dag aan social media

Re­sul­taten

 

(bron: SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato si’ -avonden
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Si’
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary SchoolBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose