Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Resultaten online enquête Jongerensynode

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018
Resultaten online enquête Jongerensynode

Met een we­reld­wijde online enquête onder jon­ge­ren heeft het vati­caan in 2017 Geïnventa­riseerd wat er leeft bij katho­lie­ke jon­ge­ren, wat ze bezighoudt en hoe ze hun geloof beleven. De uit­kom­sten daar­van vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping die in ok­to­ber 2018 wordt gehou­den.

Neder­land heeft als een van de (weinige) lan­den de online enquête ver­taald en de Neder­landse uit­kom­sten daar­van zijn nu bekend gemaakt.

Jong Katho­liek

Gerrie Conen, ini­tia­tiefnemer van de Neder­landse vertaling en jon­ge­ren­wer­ker voor Jong Katho­liek namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: ‘We wil­den in Neder­land een zo groot moge­lijke doel­groep voor de enquête bereiken, van­daar dat we besloten om de vragen te vertalen en op die manier de online enquête zo laag­drem­pe­lig moge­lijk te maken. De Neder­landse uit­slagen wer­den uit ons enquêtesysteem geëxpor­teerd en opgestuurd naar Rome, zodat men deze re­sul­taten kan samen­voe­gen met de re­sul­taten van de we­reld­wijde enquête. Ze vormen daar dus onder­deel van het geheel, maar dankzij de Neder­landse ant­woor­den aan de ‘voor­kant’ kunnen wij nu eigen uit­slagen bekend maken en dat is dus vrij uniek.’

De Neder­landse ant­woor­den wor­den nu bekend gemaakt met het oog op en aan­dacht voor de pre-synode over en met jon­ge­ren die momenteel in Rome wordt gehou­den.

Versprei­ding

De online enquête werd vorig jaar bekend gemaakt via de web­si­tes van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Rkkerk.nl en Jongkatho­liek.nl. Ook via de Facebook­pa­gina van Jongkatho­liek (die door >2000 mensen gevolgd wordt) en Twitter (>1700 vol­gers) werd de enquête onder de aan­dacht gebracht. De ant­woor­den op het online onder­zoek zijn anoniem. De re­sul­taten kunnen niet wor­den herleid tot in­di­vi­duele personen.

De Neder­landse vertaling van de enquête kwam op 6 juli 2017 online. Op 25 no­vem­ber 2017 waren er 1156 vragen­lijsten ingevuld, waar­van 511 volle­dig. De tijd die gemiddeld per vragen­lijst is besteed bedraagt 31 minuten. De enquête bevatte zeven vraag­groepen met in totaal 56 vragen. 17 vragen daar­van bestaan uit een aantal sub­vra­gen en er waren twee open vragen. Om privacy-redenen wor­den de ant­woor­den op de open vragen niet ge­pu­bli­ceerd. Deze wor­den wél anoniem be­schik­baar gesteld aan de dio­ce­sane jon­ge­ren­wer­kers in Neder­land en aan het se­cre­ta­riaat van de synode in Rome.

Op­val­lende uit­kom­sten

 • 44% van de res­pon­denten heeft de vragen­lijst tot het einde toe afgemaakt
 • 81% van de afhakers is niet ver­der geko­men dan de eerste pagina (na het titelscherm) van de vragen­lijst
 • Ver­hou­ding man/vrouw: 49% / 51%
 • De ge­mid­del­de leef­tijd van de res­pon­denten is 24 jaar
 • De meeste res­pon­denten (ruim twee­derde) hebben een posi­tief zelf­beeld
 • Het meren­deel vindt dat het geloof heeft bij­ge­dragen aan de eigen per­soon­lijke groei en vindt het geloof nu nog steeds be­lang­rijk in het eigen leven. Ook over de sociale kant van de Kerk zijn de jon­ge­ren te spreken
 • Een meer­der­heid is posi­tief over de lief­da­dig­heid, de maat­schap­pe­lijke projecten en het werk van mis­sio­na­rissen in ont­wik­ke­lings­lan­den
 • Op de vraag “Wie is Jezus voor jou?” kiezen de meesten de Zoon van God, gevolgd door Een voor­beeld om na te volgen, de Ver­los­ser en iemand die van me houdt
 • 33% van de jon­ge­ren geeft aan de hele dag door op in­ter­net te zitten
  De meeste jon­ge­ren (61%) zit meestal een paar keer per dag op in­ter­net
  57% van de res­pon­denten vindt van zich­zelf dat hij/zij vaker op in­ter­net zit dan goed voor iemand is
  44% van de jon­ge­ren besteedt één tot drie uur per dag aan social media

Re­sul­taten

 

(bron: SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose