Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nuntius opent met naamswijziging Haarlems jubileumjaar

Bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 7 januari 2009
Aarts­bis­schop dr. Fr Bacqué, apos­to­lisch nuntius in Den Haag, zal op vrij­dag 9 januari in de Sint Nicolaas­kerk in Am­ster­dam een pau­se­lijk decreet voorlezen waarbij de naam van het bisdom Haar­lem offi­cieel ge­wij­zigd wordt in Haar­lem-Am­ster­dam. Dat zal gebeuren tij­dens en fees­te­lij­ke vesper­vie­ring, waar­mee het jubileum­jaar (450 jaar bisdom) van start gaat. De vie­ring begint om 15.30 uur.
Am­ster­dam is de laatste van de Europese hoofdste­den die bis­schops­stad wordt. Voor de plech­tig­heid bestaat grote belang­stel­ling in binnen- en bui­ten­land.

Met de nuntius, de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en zijn hulp­bis­schop zal mgr. Van Luijn, bis­schop van Rotter­dam en voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, aanwe­zig zijn.
Uiter­aard geschiedt de voor­le­zing in aanwe­zig­heid van het voltallige ka­the­drale kapit­tel van Sint Bavo in Haar­lem. Het kapit­tel is een pries­ter­col­lege, benoemd door de bis­schop en verbon­den met de ka­the­draal, dat het bisdom bestuurt bij afwe­zig­heid van de bis­schop. In Haar­lem was het bisdom zon­der bis­schop van 1578 (toen bis­schop Godfried van Mierlo werd verjaagd) tot en met 1832 (toen C.L. baron van Wijckersloot wij­bis­schop werd in Noord-Neder­land). Zeker de eerste hon­derd­vijf­tig jaar van dit tijdperk werd het bisdom gedragen door het kapit­tel.

Naast de katho­lie­ke wereld zullen onder meer ver­te­gen­woor­digd zijn Hare Majes­teit de Koningin, het Ministerie van Defensie, de rech­ter­lijke macht, de orde van advocaten , de Ko­nink­rijken België, Groot-Brit­tan­nië en Spanje en de Republieken Suriname, Hongarije en Polen, de Souvereine Orde van Malta en de Ridderorde van het Heilig Graf.

Met de wijzi­ging van de naam komt feite­lijk een einde aan een situatie die ruim 150 jaar gele­den begon. De Heilige Stoel wenste bij het herstel van de bis­schop­pe­lijke hiërarchie in 1853 dat Am­ster­dam de zetel van het nieuw ingerichte bisdom zou wor­den. Er was reeds een terrein, aan de Am­ster­damse Nieuw­markt, uitgekozen en verworven om daarop de ka­the­draal te bouwen. Deze kerk, een ontwerp van T.F. Suys, werd uit­ein­delijk gebouwd aan het Waterloo­plein ter ver­van­ging van een schuil­kerk en staat nu bekend als Mozes en Aäron­kerk. Omwille van de poli­tiek-reli­gi­euze situatie van dat moment, en ook om his­to­rische redenen werd gekozen voor Haar­lem als zetel. Dat zal in de toe­komst zo blijven.

De Hoge Raad van Adel heeft ingestemd met wijzi­ging van het bis­schops­wa­pen, waaraan in de ver­ti­cale kruisbalk de drie Andreaskruizen van Am­ster­dam zijn toe­ge­voegd.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose