Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Decreet over de naamsverandering van Haarlem

Congregatie voor de bisschoppen

gepubliceerd: maandag, 12 januari 2009


Decreet


Rekening houden met de verscheidenheid van het Volk van God en met de historische personen en de met hen verbonden aardrijkskundige plaatsen kan veel bijdragen tot een betere uitoefening van de pastorale zorg.

Daarom heeft Zijne Hoog­waar­dige Excellentie Mgr. Jozef Marianus Punt, Bisschop van Haarlem, overwegend dat binnen de grenzen van het hem toevertrouwde gebied een stad bestaat, Amsterdam geheten, die niet alleen door haar ouderdom, de faam van haar geschiedenis en haar uitnemendheid terecht wordt gevierd als hoofdstad van Nederland, maar die zich ook een zeer groot belang heeft verworven voor het pastorale leven van zijn bisdom, met nadruk erom gevraagd bij de huidige naam van de Haarlemse zetel ook die van voornoemde stad te voegen.

De Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, heeft, krachtens de haar door Paus Benedictus XVI, door de Goddelijke Voorzienigheid Opperherder toegekende speciale bevoegdheden, met het verzoek ingestemd.

Dezelfde Con­gre­ga­tie bepaalt met voor­lig­gend decreet, even geldig als ware het onder het zegel van Paus uitgegeven, dat vanaf heden de titel en de naam van dat bisdom en van zijn plaatselijke bisschop zal zijn “van Haarlem-Amsterdam”.

Om dit uit te voeren vaardigt de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen Zijne Illustere Hoog­waar­digheid Mgr. Franciscus Bacqué af, waarbij zij hem de noodzakelijke en juiste bevoegdheden toekent, ook om naar believen een man van kerkelijke waardigheid aan te wijzen, om de opdracht uit te voeren, en hem te belasten met de taak om aan dezelfde Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen een authentiek afschrift terug te zenden van de voltooide uitvoering van de acte.

Aangezien geen enkel beletsel voorligt.

Gegeven te Rome, ten kantore van de Con­gre­ga­tie voor de bis­schop­pen, op 7 oktober 2008.

+ Joannes B. Kardinaal Re, prefect

+ Franciscus Monterisi, secretaris


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose