Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Decreet over de naamsverandering van Haarlem

Congregatie voor de bisschoppen

gepubliceerd: maandag, 12 januari 2009


Decreet


Reke­ning hou­den met de verschei­den­heid van het Volk van God en met de his­to­rische personen en de met hen verbon­den aardrijks­kun­dige plaatsen kan veel bijdragen tot een betere uit­oefe­ning van de pas­to­rale zorg.

Daarom heeft Zijne Hoog­waar­dige Excellentie Mgr. Jozef Marianus Punt, Bis­schop van Haar­lem, over­we­gend dat binnen de grenzen van het hem toe­ver­trouwde gebied een stad bestaat, Am­ster­dam geheten, die niet alleen door haar ouderdom, de faam van haar ge­schie­de­nis en haar uit­ne­mend­heid terecht wordt gevierd als hoofd­stad van Neder­land, maar die zich ook een zeer groot belang heeft verworven voor het pas­to­rale leven van zijn bisdom, met nadruk erom gevraagd bij de hui­dige naam van de Haar­lemse zetel ook die van voornoemde stad te voegen.

De Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, heeft, krachtens de haar door Paus Bene­dic­tus XVI, door de God­de­lijke Voor­zienig­heid Opperher­der toegekende speciale bevoegd­he­den, met het verzoek ingestemd.

Dezelfde Con­gre­ga­tie bepaalt met voor­lig­gend decreet, even gel­dig als ware het onder het zegel van Paus uitge­ge­ven, dat vanaf heden de titel en de naam van dat bisdom en van zijn plaat­se­lijke bis­schop zal zijn “van Haar­lem-Am­ster­dam”.

Om dit uit te voeren vaar­digt de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen Zijne Illustere Hoog­waar­dig­heid Mgr. Fran­cis­cus Bacqué af, waarbij zij hem de nood­za­ke­lijke en juiste bevoegd­he­den toekent, ook om naar believen een man van ker­ke­lijke waar­dig­heid aan te wijzen, om de opdracht uit te voeren, en hem te belasten met de taak om aan dezelfde Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen een authen­tiek afschrift terug te zen­den van de voltooide uit­voe­ring van de acte.

Aangezien geen enkel beletsel voorligt.

Gegeven te Rome, ten kantore van de Con­gre­ga­tie voor de bis­schop­pen, op 7 ok­to­ber 2008.

+ Joannes B. Kar­di­naal Re, prefect

+ Fran­cis­cus Monte­risi, se­cre­ta­ris


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose