Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart

gepubliceerd: donderdag, 1 maart 2018

Am­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mirakel­stad’ genoemd. Deze kwalifi­ca­tie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een won­der of mirakel wordt geëerd. Deze ver­ering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaar­lijkse Stille Omgang.

Deze reli­gi­eus medi­ta­tieve omgang door het his­to­rische centrum en passerend aan het nachte­lijke uit­gaans­le­ven van Am­ster­dam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd. Duizen­den gelo­vi­ge mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebeds­in­ten­tie:
Eucha­ris­tie = Leven

Het woord ‘Eucha­ris­tie’ betekent let­ter­lijk dankzeg­ging. Een eucha­ris­tisch leven is een leven van dank­baar­heid. De ge­schie­de­nis van de twee vrien­den onderweg naar Emmaus – die ook onze ge­schie­de­nis is – heeft laten zien dat dank­baar­heid geen van­zelf­spre­kende levens­hou­ding is. Dank­baar­heid moet ontdekt en met grote inner­lijke oplettend­heid beleefd wor­den. Ons verlies, onze erva­ringen van misken­ning en verlaten­heid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boos­heid, verbitte­ring en wrok. Jezus heeft ons de eucha­ris­tie ge­schon­ken om ons in staat te stellen voor dank­baar­heid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucha­ris­tie moe­digt ons aan tot God om erbar­ming te roepen, naar de woor­den van Jezus te luis­te­ren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in ge­meen­schap met Hem te tre­den en de Blijde Bood­schap aan de wereld te ver­kon­di­gen.

(Uit: Henri Nouwen, Ons dage­lijks brood)

Jon­ge­ren­pro­gramma

Jongerenprogramma Stille OmgangJonge pelgrims hebben in de Mozes en Aäron­kerk hun eigen vie­ring. Het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang in Am­ster­dam zal dit jaar plaats­vin­den op zater­dag 17 maart vanaf 19.30 uur, in de Mozes & Aäron­kerk, met als thema ‘Everlas­ting’. Wat vind jij be­lang­rijk in het leven? Welke zaken zijn eigen­lijk van blijvende waarde? En hoe zit dat met de hemel?

Ook dit jaar staan een in­spi­re­rend hoofd­pro­gramma, vijf deel­pro­gramma’s om uit te kiezen, en de Heilige Mis met Mgr. Punt (de bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) weer op de plan­ning. Aan het eind van de avond gaan we samen de Stille Omgang lopen door Am­ster­dam.

Jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den (niet verplicht, maar wordt wel ge­waar­deerd!) door een mailtje te sturen. De H. Mis is vrij toe­gan­ke­lijk, de kosten van de rest van het pro­gram­ma zijn € 8 per persoon.

Route

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucha­ris­tisch won­der dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Am­ster­dam. In de mid­del­eeuwen vier­den de chris­te­nen dit won­der met een fees­te­lij­ke mirakel­pro­ces­sie. Vanaf 1881 door een nachte­lijke omgang in stilte, in­spi­ra­tie­bron voor alle stille tochten in Neder­land. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den gelo­vi­gen. De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­te­rend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg.

Vie­rin­gen

Via de web­si­te van het Gezel­schap Stille Omgang kunnen in­di­vi­duele deel­ne­mers zich aanmel­den en kiezen uit drie Eucha­ris­tie­vie­ringen:

  • de Krijt­berg om 23.45 uur
  • de Begijnhof­ka­pel om 22.30 uur
  • voor jon­ge­ren in de Mozes en Aäron­kerk om 21.30 uur

Bovendien zijn er vanuit het hele land zustergezel­schappen die per bus of trein een bede­vaart naar de Am­ster­damse Stille Omgang or­ga­ni­se­ren met een eigen Eucha­ris­tie­vie­ring en pro­gram­ma. Een lijst van zustergezel­schappen staat op de web­si­te.

  • Obrecht­kerk om 22.00 uur
  • O.L. Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht om 22.00 uur
  • de Krijt­berg om 22.15 en 01.30 uur
  • de Nicolaas­basi­liek om 21.30 uur
  • HH. Petrus & Paulus­kerk (de Papegaai) om 22.30 en 00.15 uur

Details

datum: de nacht van zater­dag 17 op zon­dag 18 maart 2018
web­si­te: www.stille-omgang.nl
jon­ge­ren­pro­gramma: www.sojon­ge­ren.nl
in­for­ma­tie: info@stille-omgang.nl

Mirakelweek

Rondom de jaar­lijkse Stille Omgang wordt een ‘Mirakelweek’ geor­ga­ni­seerd. Dit omvat een aantal ac­ti­vi­teiten.

Woens­dag 14 maart - Hoog­feest van het Mirakel van Am­ster­dam
09.00 uur - Gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring
09.30 uur - Aanbid­ding van het Heilig Sacra­ment
17.30 uur - Plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring
Hoofd­cele­brant is mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam

Donder­dag 15 maart - Mirakelweek
09.00 uur - Gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring
09.30 uur - Aanbid­ding van het Heilig Sacra­ment
17.00 uur - Gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring
18.15 uur - Aan­slui­tend Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring is het Begijnhof vanaf 17.45 uur niet meer toe­gan­ke­lijk. Wilt u na 17.45 uur aan­slui­ten bij de Aanbid­ding dan kunt u tot 22.00 uur aanbellen bij de pastorie aan de Nieuwe­zijds Voor­burgwal 373. Na 22.00 uur s.v.p. niet meer aanbellen maar het mobiele nummer van mw. Christel Hoffman bellen: (06) 112 12 737. Zij komt dan de pastoriedeur aan de Nieuwe­zijds Voor­burgwal 373 openen. Voor meer in­for­ma­tie over de Aanbid­ding in de nacht van don­der­dag 15 op vrij­dag 16 maart is Mw. Christel Hoffman de contact­persoon.

Vrij­dag 16 maart - Mirakelweek
09.00 uur - Gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring
09.30 uur - Aanbid­ding van het Heilig Sacra­ment
17.00 uur - Gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring

Zater­dag 17 maart - Slui­ting van de Mirakelweek - Stille Omgang
09.00 uur - Gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring
09.30 uur - Aanbid­ding van het Heilig Sacra­ment, afsluitend met gezongen Vespers en plech­tige zegen
19.30 uur - Plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring
Hoofd­cele­brant is kar­di­naal dr. W.J. Eijk, aarts­bis­schop van Utrecht

In deze nacht wordt de Stille Omgang gelopen

Zondag 18 maart - Stille Omgang voor senioren, geor­ga­ni­seerd door de K.B.O.
10.30 uur - Stille Omgang voor senioren, ver­trek­kend vanaf de Begijnhof­ka­pel om 10.45 uur
12.00 uur - Terug in pastorie om na te praten. Er wordt een broodje aan­ge­bo­den
13.00 uur - Gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring, met als cele­brant pater Pieter van Wijlick sss.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose