Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

Dit jaar in ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: woensdag, 7 februari 2018
foto: Anna Kruse
Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

De jaar­lijkse ont­moe­ting tussen de Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen vond dit keer plaats in het bis­schops­huis te ’s-Hertogen­bosch, waar bis­schop De Korte gastheer was.

De ont­moe­ting op dins­dag 6 februari werd geleid door de voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie bis­schop J. van den Hende. Er werd ge­spro­ken over thema’s als de interreli­gi­euze dialoog met de islam, de synode over jon­ge­ren en de dis­cus­sie in Neder­land over het on­der­werp ‘Voltooid leven’.

De interreli­gi­euze dialoog kwam ter sprake omdat de Vlaamse bis­schop­pen zien dat onder de bevol­king, met name in grote ste­den als Brussel, meer dan der­tig procent van de bevol­king moslim is. De vraag is wat dit betekent voor de aanwe­zig­heid van religie in de samen­le­ving en de interreli­gi­euze dialoog en wat dit gaat betekenen voor de katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap.

Be­lang­rijk werd gevon­den om samen aan­dacht te hebben voor bepaalde normen en waar­den die ver­schil­lende religies met elkaar gemeen hebben, maar waar bij het seculiere volks­deel en ook bij de rege­ring vaak geen begrip voor is. In de Neder­landse situatie is er in de kerk­pro­vin­cie ook sprake van dialoog met de islam, via het refe­rent­schap van de interreli­gi­euze dialoog. Beleids­me­de­werker op dit terrein, drs. Berry van Oers, schreef een boek over de interreli­gi­euze dialoog op basis van ker­ke­lijke do­cu­menten sinds het concilie­do­cu­ment Nostra Aetate. Ook vindt jaar­lijks in Utrecht de interreli­gi­euze ont­moe­ting ‘In Vrij­heid Verbon­den’ plaats, in de aanwe­zig­heid van prinses Beatrix.

Jon­ge­ren­synode

Verder wer­den re­sul­taten gedeeld naar aan­lei­ding van de enquête die in opdracht van het Vati­caan is gehou­den in de ver­schil­lende kerk­pro­vin­cies ten behoeve van de bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren die in ok­to­ber 2018 zal wor­den gehou­den. Hier bleek herken­ning in het feit dat er ener­zijds jon­ge­ren zijn die actief betrokken zijn en in hun ant­woor­den diepgang lieten zien en ander­zijds juist jon­ge­ren die ver­der van de kerk staan en min­der ver­trouwd zijn met geloofs­zaken. Zowel in Neder­land als België spelen ver­schil­lende nieuwe bewe­gingen een po­si­tie­ve rol in het jon­ge­ren­werk. Zij weten groepen jon­ge­ren actief te betrekken.

Voltooid leven

De Vlaamse bis­schop­pen wer­den geïn­for­meerd over de dis­cus­sie in Neder­land met betrek­king tot ‘Voltooid leven’ waar in Neder­land breed maat­schap­pe­lijk debat over wordt gevoerd. Voor beide lan­den geldt dat het verruimen van de moge­lijk­he­den voor levensbeëindi­ging niet alleen onder Rooms-Katho­lie­ken en andere gelo­vi­gen tegen­stan­ders vindt maar dat er sprake is van een bre­der maat­schap­pe­lijk bezwaar. Zo spreken in Neder­land ook artsen en psychologen zich meer uit tegen de voor­stel­len inzake ‘Voltooid leven’ die thans ter dis­cus­sie zijn.

Na een boeiende bespre­king van de ver­schil­lende on­der­wer­pen baden de bis­schop­pen samen het mid­dag­ge­bed in de kapel van het Sint-Jans­cen­trum, waarna er gegeten werd in de bras­se­rie van het Noord Brabants museum.

foto: Ramon Mangold
Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen in ’s-Hertogenbosch

Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie namen deel aan deze ont­moe­ting: kar­di­naal Eijk, mgr. Van den Hende, mgr. Punt, mgr. Liesen, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout, mgr. Hoogen­boom, mgr. Woorts, mgr. Mutsaerts, mgr. Hendriks, mgr. De Jong, mgr. Schnackers, se­cre­ta­ris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie mw. A. Kruse.

Namens de Belgische Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: kar­di­naal De Kesel, mgr. Hoogmartens, mgr. Aerts, se­cre­ta­ris-generaal mgr. Cosijns, woord­voer­der voor de Frans­ta­lige bis­schop­pen T. Scholtes s.j. en woord­voer­der voor de Vlaams­ta­lige bis­schop­pen G. De Kerpel.

(bron: rkkerk.nl)




Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose