Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oecumenische studiedag over armoede in Noord-Holland

gepubliceerd: vrijdag, 23 januari 2009
Het Pro­tes­tants Diensten­cen­trum Noord-Holland (PKN) en het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­se­ren zater­dag 7 februari een studie­dag over armoede. Op deze dag zullen de gegevens wor­den ge­pre­sen­teerd van een onder­zoek naar hulp­ver­le­ning door kerken. Er zal een reactie zijn van Mw. Aagje Zeeman (PS Noord-Holland). De dag vindt plaats in Heiloo.

Ik was naakt...

Foto: flickr / James Fischer  
Op zater­dag 7 februari 2009 vindt de vijfde oecu­me­nische studie­dag plaats van de katho­lie­ke en pro­tes­tantse kerk in Noord-Holland. Het thema van deze dag is opnieuw een van de zeven werken der barm­har­tig­heid. Aan de orde is het kle­den van hen die naakt zijn, zoals we dat aantreffen in Matteüs 25:36 ‘…, ik was naakt, en jullie kleed­den mij’. Dit thema is ‘ver­taald’ naar het vraag­stuk van de armoede in ons land. Het raakt het hart van waar het in het diaconaat om gaat.

Armoede-onder­zoek

Begin 2008 is een grootschalig onder­zoek gehou­den onder pro­tes­tantse diaconieën, caritasin­stel­lingen en Vin­cen­tius­ver­eni­gingen. De vraag­stel­ling was wat deze in­stel­lingen doen aan de bestrij­ding van armoede en hoe ze hulp­vra­gen be­ant­woor­den. De con­clu­sie was dat ker­ke­lijke in­stel­lingen veel gecon­fron­teerd wor­den met situaties van armoede, en dat ze nog steeds in grote mate hulp verlenen aan mensen in nood. De verschillen tussen de ker­ke­lijke in­stel­lingen zijn de moeite waard nader bekeken te wor­den. Dat willen we op deze studie­dag doen. Ook willen we de con­clu­sies met elkaar bespreken en bekijken hoe de hulp­ver­le­ning in situaties van armoede en onrecht verbeterd kan wor­den en ef­fec­tiever vorm kan krijgen.

Sprekers

Erik Sengers (staf­me­de­werker diaconie bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) zal de gegevens uit het onder­zoek samen­vat­ten.
Aagje Zeeman (CDA), lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, zal nader ingaan op de vraag wat de rol is of kan zijn van de provincie Noord-Holland in het kader van armoede­be­strij­ding.

Plaats: Wil­li­brordus­kerk, Westerweg 267, Heiloo (direct bij het station)
Datum en tijd: Zater­dag 7 februari 2009, van 10.00 uur tot 14.15 uur.

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haar­lem, Kruis­weg 69, 2011 LB Haar­lem, tel. (023) 511 26 00; e-mail: esen­gers@bisdomhaarlem.nl
Pro­tes­tants Diensten­cen­trum Noord-Holland, e-mail: f.van­der.veen@pkn.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose