Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interdiocesane catechetische beurs in Vogelenzang

gepubliceerd: vrijdag, 23 januari 2009
Het Officium Catecheticum or­ga­ni­seert in dit nieuwe jaar voor de noor­de­lijke bis­dom­men een cateche­tische beurs. Deze zal op 11 februari plaats­vin­den in Vo­ge­len­zang (Tilten­berg). Het Officium Catecheticum wilt daar de leer­mid­de­len die zij heeft ont­wik­keld onder de aan­dacht brengen, want dit ma­te­ri­aal is niet altijd bij ie­der­een bekend. Daar­naast is het ook heel erg nut­tig om met elkaar te com­mu­ni­ce­ren over hoe men er mee aan de slag kan gaan. Ook een aantal projecten van de noor­de­lijke bis­dom­men wor­den toe­ge­licht.

De beurs is vooral bedoeld voor de mensen die met catechese bezig zijn in de pa­ro­chies, zowel vrij­wil­li­gers als pro­fes­sio­nals.

De dagin­de­ling is als volgt:
  • 13.00 uur - start en ope­ning
  • 13.15 uur - eerste ronde work­shops:
  • 14.15 uur - Pauze met koffie
  • 14.45 uur - tweede ronde work­shops
  • 16.00 uur - afslui­ting met drankje

De work­shops

Er zijn een vijftal work­shops waaruit men kan kiezen:

Vol­was­se­nen­ca­te­che­se 1. “Doelen vragen om daden” (Mil­len­niumdoelen), een project van het bisdom Rotter­dam.
J. Maasen maakt gebruik van de film “We feed the world” en laat zien hoe een diaco­naal project in catechese vorm gegeven kan wor­den.
2. ‘Nieuwe wijn’ is het 2de deel van het zo­ge­naamde. WeG-project, een catechese­pro­ject voor vol­was­se­nen dat tot doel heeft de ge­meen­schap te vitaliseren door zich samen te be­zin­nen over geloof. Opnieuw beginnen was het eerste deel dat goed ont­van­gen werd. Rob Landré is nauw betrokken bij het tot stand komen van dit project en begeleidt ook het opstarten ervan.
Sacra­menten­ca­te­che­se 1. In vuur en vlam. Een missio­nair vormsel­pro­ject. Auteur Liesbeth Stalmeier zal samen met iemand die met het project werkt uitleg geven over opzet, dyna­miek en moge­lijk­he­den.
2. Eerste communie­ca­te­che­se: Het geheim van het brood. Dit is een intergenerationeel project dat ook reke­ning houdt met moge­lijk ver­schil­lende leeftij­den en instap van de kin­de­ren. Roman Gruijters, mede­wer­ker van het Officium Catecheticum zal iets over dit project ver­tellen en uitleggen hoe deze methode kan wor­den toegepast.
Eerste ver­kon­di­ging 1. Eerste ver­kon­di­ging is een priori­teit in de catechese. Ver­schil­lende projecten proberen dit te rea­li­se­ren. De meest bekend en succes­volle zijn de magazines rond levens­mo­menten. Tot dusver ver­sche­nen Opnieuw geboren (over nieuw leven), Licht aan de horizon (over leven na de dood), Samen door het leven (over liefde, relaties en seksua­li­teit). Begin april komt er een magazine over het lij­den. Daar­naast is het magazine Katho­lie­ken wat ze geloven speer­punt van de actie Welkom Thuis geweest. Johan Van der Vloet legt het concept achter deze magazines uit en geeft voor­beel­den om de doel­groepen te bereiken

Men kan zich in­schrij­ven via het e-mail­a­dres: r.a.gruijters@rkk.nl
Vermeld daarbij welke work­shops u wil volgen en ook een tweede keuze, mocht uw work­shop volge­boekt zijn.
U kunt op deze beurs ook de ma­te­ri­alen aanschaffen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose