Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2018
foto: Hamed Saber
Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

“Door het hand over hand toe­ne­men van de zonde zal de liefde van de meesten verkoe­len” (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor de Veer­tig­da­gen­tijd. De paus waar­schuwt voor het uitdoven van “de liefde die het middel­punt is van heel het evan­ge­lie” en hoopt dat we in de paas­nacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.

Een sig­naal dat de liefde in de wereld dreigt uit te doven is het “geweld dat zich richt tegen hen die als bedrei­ging van onze ‘zeker­he­den’ wor­den gezien: het kind dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op door­tocht is, de vreem­de­ling, maar ook de naaste die niet beant­woordt aan onze verwach­tingen.” Maar ook de schep­ping is een stille getuige van deze verkilling van de liefde als de mens er on­vol­doen­de zorg voor heeft. En de paus wijst op de liefde die verkoelt in onze ge­meen­schappen, waardoor het missio­nair elan vermin­dert.

In de Veer­tig­da­gen­tijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven.” De paus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veer­tig­da­gen­tijd op te gaan: “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegen­he­den om opnieuw te kunnen beginnen met lief hebben.”

24 uur voor de Heer

Paus Fran­cis­cus beveelt daarom dit jaar opnieuw het ini­tia­tief “24 uur voor de Heer” aan, dat ertoe uitno­digt het sacra­ment van ver­zoe­ning te vieren in een context van eucha­ris­ti­sche aanbid­ding. In 2018 vindt dit plaats op vrij­dag 9 en zater­dag 10 maart, geïnspireerd door de woor­den van psalm 130, 4: “Maar bij U vind ik ver­ge­ving”. De paus vraagt dat in ieder bisdom minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar open blijft en de moge­lijk­heid voor een gebed van aanbid­ding en sacra­men­tele biecht aanbiedt.

Ook oproep aan mannen vrouwen van goede wil

De paus roept niet alleen de leden van de katho­lie­ke Kerk op om te vasten en aalmoezen te geven. Hij hoopt alle mannen en vrouwen van goede wil te bereiken, die openstaan voor het luis­te­ren naar God. “Als u, evenals wij, bedroefd bent om het hand over hand toe­ne­men van de onge­rech­tig­heid in de wereld, als de kilte die de harten en het han­de­len verlamt, u zorgen baart, als u de zin van gemeen­schap­pe­lijk mens-zijn min­der ziet wor­den, sluit u dan bij ons aan om God ge­za­men­lijk aan te roepen, om samen te vasten en samen met ons te geven zoveel u kunt, om onze broe­ders en zusters te helpen!”

Deel­ne­men aan de god­de­lijke voor­zienig­heid

In de Veer­tig­da­gen­tijd hou­den veel organi­sa­ties collectes ten gunste van Kerken en volken in moei­lijk­he­den. Paus Fran­cis­cus bena­drukt dat we de hulp die aan ons gevraagd wordt zien als een oproep van de god­de­lijke Voor­zienig­heid: “Iedere aalmoes is een gelegen­heid om deel te nemen aan de Voor­zienig­heid van God jegens zijn kin­de­ren; en als Hij zich vandaag van mij bedient om een broe­der of zuster te helpen, zal Hij dan morgen ook niet voor­zien in mijn noden, Hij die zich niet laat over­win­nen in edel­moe­dig­heid?”

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose