Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor Wereldvrededag

Blik op migranten en vluchtelingen

gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2017

In zijn bood­schap voor de Wereld­vre­dedag die op 1 januari in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wordt gevierd, richt paus Fran­cis­cus de blik op mi­gran­ten en vluch­te­lingen die bij uitstek op zoek zijn naar vrede.

“In een geest van barm­har­tig­heid omarmen wij al degenen die voor oorlog en hon­ger vluchten of die op grond van dis­cri­mi­na­tie, ver­vol­gin­gen, armoede of verwoes­ting van het milieu ge­dwon­gen zijn hun land te verlaten”, zegt paus Fran­cis­cus.

Hij roept ie­der­een, maar met name ook poli­tiek lei­ders, op met een ‘con­tem­pla­tieve blik’ naar vluch­te­lingen en mi­gran­ten te kijken, om zo “te ont­dek­ken dat zij niet met lege han­den komen: zij brengen behalve de schatten van hun eigen cultuur van oorsprong een lading aan moed, capaci­teiten, energie en ambities met zich mee en op deze wijze verrijken zij het leven van de naties die hen opnemen”, aldus paus Fran­cis­cus.

Opnemen, be­scher­men, onder­steunen, integreren

Om asiel­zoe­kers, vluch­te­lingen, mi­gran­ten en slacht­of­fers van mensen­handel een moge­lijk­heid te bie­den om de vrede te vin­den die zij zoeken, is een strategie nodig die vier han­de­lin­gen vereist, zegt de paus, te weten opnemen, be­scher­men, onder­steunen en integreren.

De Sectie Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen van het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Dienst van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling heeft twin­tig actie­pun­ten gesug­ge­reerd als concrete richt­lij­nen voor de verwezenlij­king van deze vier werkwoor­den. Deze zou­den moeten door­werken in de hou­ding en het han­de­len van de chris­te­lijke ge­meen­schappen, maar ook in de open­ba­re poli­tiek, vindt paus Fran­cis­cus. Hij spreekt het verlangen uit dat de manier van denken over mi­gran­ten en vluch­te­lingen waar de Kerk voor staat zal door­werken in inter­na­tio­nale verdragen om zo voor hen als leden van de ene men­se­lijke familie, de vrede dich­ter­bij te brengen.

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose