Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

In de serie Kerkelijke Documentatie

gepubliceerd: donderdag, 21 december 2017
Terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

In de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie is een nieuwe uitgave ver­sche­nen. Deze editie biedt onder meer een mooie terug­blik op het Heilig jaar van de Barm­har­tig­heid. Daar­naast bevat deze uitgave een vertaling van de tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roe­ping’. Snelle be­stel­lers van deze bij­zon­dere uitgave krijgen kor­ting.

De tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roe­ping’ is van de Pau­se­lijke Com­mis­sie voor de reli­gi­euze betrek­kingen met de Joden. Het is een re­flec­tie op theo­lo­gische vraag­stukken aan­gaande Katho­liek-Joodse relaties bij gelegen­heid van het 50 jarig jubileum van het do­cu­ment ‘Nostra aetate’. De vertaling is geautoriseerd door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Dat geldt ook voor de teksten die tezamen de terug­blik vormen op het Heilig jaar van de Barm­har­tig­heid. In het be­tref­fen­de hoofd­stuk zijn de volgende ver­ta­lin­gen en brieven terug te lezen:

  • Misericordiae vultus. Bul met de afkon­diging van het Bui­ten­ge­woon Jubileum van de Barm­har­tig­heid
  • Barm­har­tig als de vader. Brief van de R.-K. bis­schop­pen van Neder­land bij gelegen­heid van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid
  • Herberg­zaam Neder­land. Brief van de R.-K. bis­schop­pen van Neder­land over de opvang van vluch­te­lingen
  • Apos­to­lische Brief Misericordia et misera van de heilige vader Fran­cis­cus bij de afslui­ting van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid
  • Bood­schap van de Heilige Vader Fran­cis­cus bij gelegen­heid van de Eerste Wereld­dag van de armen, 19 no­vem­ber 2017.

Korting

Snelle be­stel­lers van deze bij­zon­dere uitgave in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie krijgen kor­ting.

Vóór maan­dag 8 januari 2018

prijs: € 10,- (inclusief porto, exclusief behandel­kos­ten van € 1,10)

Vanaf 8 januari 2018

Prijs: € 12,50 per exemplaar (inclusief porto, exclusief behandel­kos­ten van € 1,10)

De oplage is beperkt en het is dus voordelig en raad­zaam om tij­dig te be­stel­len. Houd er wel reke­ning mee dat in ver­band met de feest­da­gen uw be­stel­ling waar­schijn­lijk pas in het nieuwe jaar wordt geleverd. Voor vragen over uw be­stel­ling kunt u na 2 januari (dage­lijks tot 12.30 uur) bellen met Bisdom Breda: 076 – 522 34 44.

Be­stel­len

Per e-mail: bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volle­dige adresge­ge­vens.
Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

Bestelge­ge­vens

Ja, ik wil Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie deel 1 2017 be­stel­len.
Prijs bij be­stel­len tot 8 januari 2018 € 10,- en daarna € 12,50 per stuk
inclusief verzend­kos­ten en excl. be­han­de­lings­kos­ten à € 1,10

Naam:
Straat:
Post­co­de en Plaats:
Aantal exemplaren:
E-mail­a­dres:
IBAN Bank­num­mer:

In een gefran­keerde envelop sturen naar:

Bisdom Breda
Postbus 90.189
4800 RN  Breda
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose