Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verenigd in gebed voor de vrede

Jaar lang de Rozenkrans bidden voor de vrede

gepubliceerd: woensdag, 6 december 2017
Deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aarts­bis­schop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn mede­bisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.
Deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aarts­bis­schop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn mede­bisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.

De Neder­landse bis­schop­pen willen in het jaar 2018 samen met alle katho­lie­ken elke maand op een speciale dag de rozen­krans bid­den met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bis­dom­men tij­dens een bij­zon­dere gelegen­heid hier­voor gebe­den en de bis­schop­pen roepen gelo­vi­gen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 ok­to­ber 2017 werd het 100-jarig jubileum van de ver­schij­ningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bij­zon­der de rozen­krans te bid­den tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele bete­ke­nis.

De bis­schop­pen schrijven in hun oproep aan de katho­lie­ken in hun bis­dom­men: ‘We willen bid­den dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij - indach­tig een gebed van de Heilige Fran­cis­cus van Assisi († 1226) - ons­zelf tot een instru­ment van Gods vrede maakt. Het zou bij­zon­der mooi zijn als gelo­vi­gen daarvoor bijeen­ko­men en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit gebed bidt in vereni­ging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ont­vangt elke maand een sms’je namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als her­in­ne­ring dat op die dag gebe­den wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale vie­ring per bisdom zal plaats­vin­den. Deel­ne­mers kunnen dan die dag of rond het be­tref­fen­de tijdstip meebid­den en zich zo verbon­den weten met elkaar en met de bis­schop­pen in het ge­za­men­lijke gebed voor de vrede.

De bis­schop­pen sluiten met dit ini­tia­tief aan bij paus Fran­cis­cus die op 8 ok­to­ber 2016 tegen dele­ga­ties uit Mariabe­vaartsoor­den heeft gezegd zo vaak moge­lijk de rozen­krans te bid­den, ‘omdat dit gebed helpt de aanwe­zig­heid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aanspo­ring sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apos­to­lische brief Rosarium Virginis Mariae (16 ok­to­ber 2002) schreef: “Het rozen­krans­ge­bed, hoe­zeer hij ook betrek­king heeft op de Maagd Maria, is eigen­lijk een gebed dat ten diepste ver­band houdt met Christus. In de sober­heid van zijn onder­de­len heeft het gebed de diepgang van de volle­dige bood­schap van het Evan­ge­lie, waar­van het tege­lijker­tijd ook een samen­vat­ting is, in zich verenigd.”

Gebedsdata

De dagen in 2018 waarop de rozen­krans tot intentie voor de vrede gebe­den zal wor­den, zijn:

datum bij gelegen­heid van
1 januari Hoog­feest Heilige Moeder van God en Wereld­ge­beds­dag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 maart Hoog­feest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoog­feest Aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap)
(In 2018 valt dit hoog­feest niet op 25 maart, omdat het dan Palm­zon­dag is.
Het wordt ver­plaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Ge­dach­te­nis On­be­vlekt Hart van Maria
7 juli Ge­dach­te­nis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 au­gus­tus Hoog­feest Maria Ten­hemel­op­ne­ming
8 sep­tem­ber Feest Maria Geboorte
7 ok­to­ber Ge­dach­te­nis Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans
1 no­vem­ber Hoog­feest Aller­hei­ligen
8 de­cem­ber Hoog­feest On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van de Heilige Maagd Maria

Het Rozen­krans­ge­bed bid­den
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose