Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mars voor het Leven

Zaterdag 9 december in Den Haag

gepubliceerd: maandag, 4 december 2017

Zater­dag 9 de­cem­ber 2017 vindt de jaar­lijkse Mars voor het Leven in Den Haag plaats. In het poli­tieke centrum van Neder­land groeit jaar­lijks het protest tegen de abortuswet­ge­ving, zoals deze in Neder­land gang­baar is.

Deze wet maakt jaar­lijks 30.000 ongeboren kin­de­ren tot slacht­of­fer. Eén op de zeven zwan­ger­schappen ein­digt op dit moment in abortus. Het recht om te leven is mensen­recht nummer één. Wij geven een stem aan deze kin­de­ren, die zelf nog geen stem hebben. Onze samen­le­ving moet een cultuur van leven bevor­de­ren en hulp bie­den waar vrouwen in nood zijn.

Streven naar 30.000 deel­ne­mers

Gelukkig zijn steeds meer mensen het hiermee eens en groeit de Mars al jaren in aantallen deel­ne­mers. Steeds meer mensen vin­den dat abortus geen oplos­sing is en staan op voor de onge­bo­re­nen! Maar dit jaar wordt speciaal: de samen­wer­kende organi­sa­ties streven dit jaar naar een grote groei in aantal deel­ne­mers, zodat er voor ieder geabor­teerd kind één man of vrouw of kind meeloopt. 30.000 mensen die hun protest laten horen op het Malie­veld en bid­dend in stilte door de stad trekken. Katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten trekken er samen op om elk ongeboren kind een stem te geven. Zo kan dit jaar met uw hulp een omslag betekenen op pro-life gebied.

Pro­gram­ma

10.30 uur Heilige Mis (nieuwe ritus)
Paschalis Baylon­kerk, Wasse­naarseweg 53 in Den Haag
10.30 uur Heilige Mis (Tri­den­tijnse ritus)
Sint-Jacobus de Meer­dere, Park­straat 65-A in Den Haag
12.00 uur Pro­gram­ma op het Malie­veld S.v.p. eigen lunchpakket mee­ne­men
13.30 uur De Mars voor het Leven door het centrum van Den Haag
15.30 tot 18.00 uur Napro­gram­ma voor vol­was­se­nen
Anna van Bueren­plein 29 in Den Haag
15.30 tot 18.00 uur Napro­gram­ma voor jon­ge­ren bij de Blauwe Zusters
Korte Koedief­straat 25 in Den Haag

Vervoer

Busver­voer is vanuit veel plekken be­schik­baar. Meer hierover kunt u vin­den op de web­si­te van Stirezo. Verder wordt er in de voor­af­gaande week een Week van het Leven georga­ni­seerd, waarbij er door de ver­schil­lende organi­sa­ties lezingen, pre­sen­ta­ties en andere ac­ti­vi­teiten zullen wor­den georga­ni­seerd. Ook u kunt hier aan meedoen. Wij hopen van harte dat u zult komen om uw stem te laten horen voor het leven!

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den voor de bus

Marieke Al van Stich­ting Recht Zonder On­der­scheid (Stirezo) beant­woordt al uw vragen en kan u tevens in­for­meren over de georga­ni­seerde bus­reizen naar Den Haag en retour.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose