Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fotoserie feestelijke jubileumdag KDOV

Eeuwfeest Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging

gepubliceerd: donderdag, 30 november 2017
Groepsfoto in de prachtige Bavokathedraal
Groepsfoto in de prachtige Bavokathedraal
Het jubileumboek ‘Verheffing en solidariteit’ geschreven door Dr. P.T. van Langen
Het jubileumboek ‘Verheffing en solidariteit’ geschreven door Dr. P.T. van Langen

In de stijl­volle ambiance van de plebanie van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo verzamel­den zich zater­dag 25 no­vem­ber dirigenten en organisten uit heel Neder­land om het 100-jarig bestaan van hun vereni­ging te vieren.

Leden­ver­ga­de­ring

Gees­te­lijk adviseur Eric Fennis vroeg in het ope­nings­ge­bed aan God om zegen over de leden om ‘de lofzang gaande te kunnen hou­den’. Voor­zit­ter Dr. Ton van Eck memoreerde dat de vereni­ging zich al hon­derd jaar ‘in po­si­tie­ve samenhang met de pa­ro­chie’ sterk maakt voor het gees­te­lij­ke en mate­rië­le wel­zijn van de kerkmusici, die werk­zaam zijn in de R.-K. Kerk van Neder­land. En schei­dend se­cre­ta­ris (na 17 jaar) Gemma Coebergh voelde zich ge­sterkt door recente uit­spra­ken van paus Fran­cis­cus, uit­ge­spro­ken bij gelegen­heid van het vijf­tig jarig bestaan van ker­ke­lijke in­struc­tie Musicam Sacram, om ‘optimis­tisch en bevlogen te blijven’ in het streven naar de ware kerk­mu­ziek. Het bestuur is in gesprek met twee po­ten­tiële nieuwe be­stuurs­le­den. Ton Klos bood de aanwe­zigen ‘geheel in de geest van Jan Valkes­tijn’ gratis twee boeken van Valkes­tijns hand aan.

Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring

In de H. Mis uit dank­baar­heid, opgedragen door Mgr. Dr. J.H.H. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam en bis­schop-referent voor de kerk­mu­ziek, dankte hij in zijn homilie de overle­den en hui­dige leden voor hun inzet met ‘grote pro­fes­sio­nele des­kun­dig­heid gepaard aan diep geloof’ in combinatie met ‘dienst­baar­heid aan de ere­dienst van God’. In navol­ging van Vaticanum II probeert de hui­dige KDOV dicht bij de li­tur­gie te blijven, deze te ver­die­pen ‘met prach­tige klanken en schoon­heid’, om hen zo ‘door de kerk­mu­ziek betrokken te laten wor­den op de Heer’. Van den Hende bena­drukte het belang om ook nu nog ‘trouw te blijven aan datgene waartoe kerk­mu­ziek dient en je talent daarvoor in te zetten’.

Toppres­ta­ties Bavo­can­to­rij en organisten

Tijdens de Mis zong de Bavo­can­to­rij o.l.v. Rens Tienstra MMus met Ton van Eck achter het orgel. De vaste mis­de­len waren uit de Mass in honor of the Holy Ghost van Herman Strategier. De pre-, inter- en postludia wer­den gespeeld door de organistes Gonny van der Maten, Naoko Shimizu en Véronique van den Engh, die ook in het mid­dag­con­cert van zich lieten horen.

Bij­zon­der aan­dacht in zowel de H. Mis als het concert was er voor de wereldpremière van de com­po­si­tie­op­dracht voor dit jubileum Lauda anima mea van Ad Wammes; goed te zingen door een enigszins ervaren gewoon gemengd pa­ro­chie­koor. Een aanwinst vanuit de KDOV voor geheel R.K. Neder­land. Mooie gedragen muziek, die dui­de­lijk geïnspireerd is op het gre­go­ri­aans en toch hedendaags!

Eerste exemplaar jubileum­boek overhan­dig

Voor­af­gaand aan het fees­te­lij­ke concert werd het eerste exemplaar van het boek over hon­derd jaar KDOV overhan­digd aan Mgr. Van den Hende. De auteur Dr. P.T. van Langen, haar opa was nog lid van het KDOV, werd door voor­zit­ter Ton van Eck heel harte­lijk bedankt voor het uit­ge­breide onder­zoek dat leidde tot het boek Verhef­fing en schoon­heid (uitg. Verloren). In die titel staat volgens van Eck zeer goed de statutaire doel­stel­ling ver­woord. Alle aanwe­zige leden kregen jubileum­boek en -com­po­si­tie gratis aan­ge­bo­den.

De gehele dag ston­den com­po­si­ties van ‘groten der Neder­landse R.K. kerk­mu­ziek’ centraal: Hendrik Andriessen, Jan Valkes­tijn, Herman Strategier, Paul Houdijk, Jos van Amels­voort, Louis Toebosch en Albert de Klerk. Tijdens het concert tra­den de koren van het Muziek­in­sti­tuut St.-Bavo te Haar­lem o.l.v. Sanne Nieuwen­huij­sen en Rens Tienstra op. Bijna ‘griezelig zuiver’, zoals kerk­mu­ziek hoort te klinken, volle­dig over­een­koms­tig de Concilie­op­roep een ka­the­draal koor te hebben met een voor­beeld­func­tie.

De welis­waar krimpende en vergrijzende vereni­ging kan terugzien op een fees­te­lij­ke dag en de voor­gaande hon­derd jaar, maar gezien de opkomst ook op een po­si­tie­ve toe­komst. Om met de woor­den van Mgr. Van den Hende te spreken: ‘De KDOV is niet toe aan de zwanenzang’.

Ruud Hoogen­boom

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over de vereni­ging in het alge­meen en het lidmaat­schap in het bij­zon­der:

 

(de foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose