Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Welke toekomst voor geloof, kerk en parochie?

Verslag studiedag pastorale krachten

gepubliceerd: maandag, 27 november 2017

Maan­dag 27 no­vem­ber 2017 waren de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bijeen voor een studie­dag In Heiloo. Hoe staan we ervoor, hoe ziet de toe­komst eruit en hoe berei­den we ons daarop voor? Die vragen ston­den centraal. Dat gaat niet alleen over krimp, maar ook over de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie en kerk-zijn in de toe­komst.

De dag begon met de Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het Juliana­kloos­ter bij het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood, waarin Mgr. Hendriks een korte over­we­ging gaf bij het evan­ge­lie dat over het pen­ningske van de weduwe ging: deze vrouw gaf alles, zon­der te weten wat met haar pen­ningen zou gebeuren, alles waar zij van leven moest. Dat het weinig was, deed niet ter­zake. Zo geven pries­ters, diakens en andere pas­to­rale krachten hun leven en hun talenten. Welke die talenten zijn, doet niet zo ter zake, be­lang­rijk is dat zij hun leven geven met geloof en ver­trouwen.

Mgr. Punt

De bis­schop, mgr. Jozef Punt opende daarna de dag met een wel­komst­woord. Zo’n zeven­tig pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten waren geko­men om deze dag mee te maken en elkaar te ont­moe­ten, want ook daarvoor zijn deze dagen be­lang­rijk.

Thom van der Steen

De econoom van het bisdom, Thom van der Steen, gaf ver­vol­gens een inlei­ding over de cijfers en de fi­nan­ciële ont­wik­ke­lingen die naar de toe­komst toe, niet roos­kleu­rig zijn. Ook ver­telde hij in korte trekken wat de organi­sa­tie van de bisdom­diensten betekent, waar flink bezuinigd moet wor­den.

Ernst Meyknecht

Ernst Meyknecht gaf een toelich­ting op de situatie van de caritas en de PCI’s (Parochiële Caritas In­stel­lingen) in het bisdom en Lyanne Blonk en Matthijs Jansen gaven uitleg over het pro­gram­ma van de bisdom­bede­vaart in de mei­va­kan­tie komend jaar, die naar Assisi gaat, de stad van St. Fran­cis­cus.

Samen werd het mid­dag­ge­bed gebe­den en werd er geluncht.

Het mid­dag­pro­gramma ging meer in op de po­si­tie­ve aspecten van evangeli­sa­tie, in de eerste eeuwen - de tijd van de kerk­va­ders - en in onze tijd.

Mirjam Spruit

Mirjam Spruit legde in haar inlei­ding nadruk op het belang van Jezus centraal te stellen. Bidden in het contact met mensen, navol­ging van Jezus en mensen helpen leer­ling van Jezus te wor­den door in­struc­tie, door voor­beeld en door ‘na­tuur­lijk leren’ in ge­meen­schap, is be­lang­rijk wanneer we wer­ke­lijk missio­nair willen zijn.

Paul van Geest

Prof. Dr. Paul van Geest, die in Heiloo door Radio 1 eerst was geïnter­viewd over de reis van paus Fran­cis­cus naar Myanmar, hield zijn gehoor “the lessons to learn” voor uit de ge­schie­de­nis van de jonge kerk. Het is allemaal heel klein be­gon­nen met weinige, onge­let­terde mensen. Het ging en gaat erom Jezus te leren kennen met een erva­ringskennis, een inner­lijke kennis, waarbij de eerste chris­te­nen indruk maakten door hun eerbied voor de waar­dig­heid van de mens en hun naasten­liefde. Gelei­de­lijk wisten de chris­te­nen ook hun invloed te doen gel­den in de samen­le­ving.

Mgr. Hendriks

Op de web­si­te van Mgr. Hendriks is zijn over­we­ging na te lezen.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose