Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Lescrauwaet vierde zilveren bisschopsfeest

gepubliceerd: maandag, 9 februari 2009
Met een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal van ‘s –Hertogen­bosch heeft mgr. dr. J. F. Lescrauwaet op zon­dag 8 februari zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum gevierd. De vroe­gere hulp­bis­schop van Haar­lem werd geassis­teerd door de bis­schop­pen Hurkmans (Den Bosch), Van Luijn (voor­zit­ter bis­schop­pen­con­fe­ren­tie), Van de Hende (Breda) en De Jong (hulp­bis­schop Roermond). Namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was vica­ris-generaal mgr. drs. M. de Groot aanwe­zig.

foto: iMoose / Wim Koopman  
De jubilerende bis­schop werd gelukgewenst door twee vroe­gere huis­ge­no­ten van de Nieuwe Gracht in Haar­lem, mgr. drs. M. de Groot en broe­der Leo Pauw.
Mgr. dr. Joseph Frans Lescrauwaet M.S.C. werd geboren in Am­ster­dam, op 19 juni 1923.
Hij trad in bij de paters Mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij volgde er zijn noviciaat in Berg en Dal. In de oorlogs­ja­ren deed hij de pries­terstudie ach­ter­een­vol­gens in het filosoficum in Stein en het theologicum in Raalte.

Hij werd pries­ter gewijd op 12 sep­tem­ber 1948, doceerde aan het groot­semi­narie van zijn con­gre­ga­tie, aan de theo­lo­gische facul­teit van de uni­ver­si­teit van Tilburg en aan de facul­teit Godgeleerd­heid van de katho­lie­ke uni­ver­si­teit van Leuven. Tijdens de Par­ti­cu­liere Synode van de Neder­landse Bis­schop­pen in Rome, in januari 1980, was dr. Lescrauwaet bij­zon­der se­cre­ta­ris – peritus.

Op 19 ok­to­ber 1983 werd hij door paus Johannes-Paulus II hulp­bis­schop benoemd van het bisdom Haar­lem en titulair bis­schop van Turres Concordiae. Op 14 januari 1984 ont­ving hij zijn bis­schops­wij­ding van mon­seig­neur Bomers van Haar­lem, mon­seig­neur Ernst van Breda en mon­seig­neur De Kok OFM, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht.

Mon­seig­neur Lescrauwaet ging op 22 maart 1995 met emeritaat. Sindsdien is hij woo­nach­tig in het Sint-Jans­cen­trum, het semi­na­rie van het Bisdom 's-Hertogen­bosch, waar hij tot 2001 spi­ri­tu­aal was.

Tijdens de receptie in het Sint-Jans­cen­trum, aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring, kwamen velen uit katho­liek Neder­land de bis­schop gelukwensen.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose