Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reacties op brief bisschop over Williamson positief

gepubliceerd: maandag, 9 februari 2009
De voorlees­brief naar aan­lei­ding van de kwestie-Williamson, van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.Punt, is erg posi­tief ont­van­gen. Vier gelo­vi­gen uit het bisdom, die eer­der te kennen gaven niet meer tot de katho­lie­ke Kerk gerekend te willen wor­den, hebben laten weten dat ze, na lezing van de brief, alsnog willen blijven. Uit vele andere tele­fo­nische en e-mailreacties spreekt dank­baar­heid van de gelo­vi­gen om de stel­ling­name van de bis­schop en zijn ver­de­di­ging van paus Bene­dic­tus.

Mgr. Punt schreef vorige week een brief aan de gelo­vi­gen, die het afgelopen week­ein­de is voor­ge­le­zen tij­dens de vie­rin­gen in de paro­chie­kerken van het bisdom. Daarin spreekt hij zijn afschuw uit over het ge­dach­te­goed van de Britse schis­ma­tieke bis­schop en stelt dat er onder de vier­dui­zend bis­schop­pen van de katho­lie­ke Kerk niemand te vin­den is die deze opvat­tingen deelt. De brief is mede ge­schre­ven met het oog op de binnen het bisdom gelegen stad Am­ster­dam, waar het trauma om de depor­ta­tie en uitroeiing van de grote joodse ge­meen­schap tij­dens de bezet­tings­ja­ren nog altijd diep wordt gevoeld.

Sinds het begin van de affaire, ruim twee weken gele­den, hebben zich enkele tien­tal­len mensen bij het bisdom gemeld met het verzoek tot uit­schrij­ving, zulks in grote tegen­spraak met het KASKI-onder­zoek dat KRO/RKK afgelopen zon­dag pre­sen­teerde, en waarin werd gesug­ge­reerd dat lan­de­lijk een kleine 200.000 katho­lie­ken zich had­den laten uit­schrij­ven of zou­den over­we­gen dit te doen.

Morgen hebben de Neder­landse bis­schop­pen hun maan­de­lijkse ver­ga­de­ring in Utrecht. Daar zal het on­der­werp Williamson zeker aan de orde komen.

Klik hier voor de briefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose