Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onderzoek jongerenwerk in de parochies

RKK Onderzoeksrapport

gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2017

RKK Onderzoeksrapport JongerensynodeIn een op 7 no­vem­ber ge­pu­bli­ceerd onder­zoeks­rap­port brengt de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de moge­lijk­he­den en kansen in kaart voor het jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chies. Het onder­zoek geeft ant­woor­den op de vragen­lijst die vanuit het Vati­caan is uit­ge­zet voor de 15e Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode met als thema ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’.

De synode wordt in 2018 gehou­den in Rome en behalve de vragen­lijst is er we­reld­wijd een online enquête gehou­den onder jon­ge­ren, die ook in een Neder­landse vertaling kon wor­den ingevuld. De uit­slagen hier­van wor­den later bekend gemaakt.

De uit­kom­sten in het rapport laten de kansen en de moge­lijk­he­den voor jon­ge­ren­werk zien, maar ook de moeiten die door de pas­to­rale teams wor­den ge­sig­na­leerd. Daaruit blijkt dat men het soms moei­lijk vindt om in contact te komen met jon­ge­ren omdat hun leef­we­reld zo ver af lijkt te staan van de Kerk. Ook geeft men aan dat er vaak weinig tijd is naast alle andere taken in het pas­to­raat om jon­ge­ren speciale aan­dacht te geven. Daar­naast zijn er ook pa­ro­chies die inzetten op jon­ge­ren­werk, met bij­voor­beeld de benoe­ming van een jon­ge­ren­wer­ker, zij benutten vaak de mid­de­len waar jon­ge­ren in hun leef­we­reld mee ver­trouwd zijn, zoals de social media.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Wat dui­de­lijk naar voren komt, is dat speciale eve­ne­menten voor jon­ge­ren, met een hoofdrol voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, een be­lang­rijke basis vormen voor het krijgen, opbouwen en hou­den van contact met jonge mensen. Ook blijken bij­een­komsten met een combinatie van de ingrediënten catechese, diaconie en ont­moe­ting succes­vol. Jon­ge­ren willen niet alleen leren, maar ook graag iets doen. De moge­lijk­heid bie­den voor eigen inbreng in de pa­ro­chie waar ze bij horen wordt be­lang­rijk gevon­den, want de jon­ge­ren willen wor­den gezien en gehoord.

Synode

Het rapport uit Neder­land is ver­taald en naar Rome gestuurd als input voor de synode van 2018. Daar wor­den ook alle uit­kom­sten van de we­reld­wijde enquête verzameld. Gerrie Conen, beleids­me­de­werker Jeugd en Jon­ge­ren op het Se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk en sa­men­stel­ler van het rapport: ‘In afwach­ting van de synode trekken wij zelf ook lering uit deze input uit heel Neder­land over het Jeugd en Jon­ge­ren­werk. De best practices bie­den in­spi­ra­tie en het is goed om van elkaar de kansen, de uit­dagingen maar ook de moei­lijk­he­den te horen. Daar gaan we in het overleg met de jon­ge­ren­wer­kers uit de ver­schil­lende bis­dom­men ver­der mee aan de slag.’

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose