Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Meer aandacht voor waardigheid van de vrouw

gepubliceerd: dinsdag, 10 februari 2009
Neder­landse ker­ke­lijke organi­sa­ties willen meer aan­dacht voor de waar­dig­heid van de vrouw en voor haar rol binnen kerk en samen­le­ving. Daarom zal een samen­wer­kings­ver­band van diverse katho­lie­ke groepe­ringen op 2 mei een symposium or­ga­ni­se­ren over de rol en de uit­dagingen van de vrouw in de maat­schap­pij en kerk. Niet eer­der was er binnen de katho­lie­ke Kerk in Neder­land in deze vorm en omvang aan­dacht voor de waar­dig­heid en rol van de vrouw.

In onze westerse maat­schap­pij wordt veel over het on­der­werp "man en vrouw" ge­spro­ken, zeker in relatie tot zorg en arbeid. Ener­zijds bestaat er een ten­dens om alle verschil tussen man en vrouw te ontkennen. Ander­zijds bestaat er een nei­ging om zowel man als vrouw te veroor­de­len tot een opgelegd vast rollen­pa­troon. Het symposium “Vrouw wie ben je?” wil de uit­daging aan­gaan om vanuit het vrouw-zijn zèlf te ver­trek­ken. Vragen waar aan­dacht aan gegeven zal wor­den zijn: Wie is nu in essentie de vrouw? Is onze samen­le­ving gevoelig voor haar diepste verlangens en aspiraties? Vanuit deze bena­dering wil het symposium bijdragen tot een hel­dere kijk op de rol van zowel vrouw als man binnen maat­schap­pij en kerk.

Rocio Figueroa Alvear is af­ge­vaar­digde van de Pau­se­lijke Raad van Leken – verant­woor­de­lijk voor de vrouwen-tak; zij zal spreken over de rol en missie van de vrouw. Pia de Solenni, een Ameri­kaanse tv-per­soon­lijk­heid - expert op het gebied van vrouwenge­zond­heid, life-issues, het nieuwe feminisme en cultuur – gaat in op culturele trends en hui­dige uit­dagingen voor de vrouw.

Andere sprekers zijn: Zr. Maria de Anima Christi, Marc Timmermans, Claudia Mariéle Wulf en Susanne van der Velden-Schmidt.

Het symposium komt tot stand door samen­wer­king van ver­schil­lende organi­sa­ties:
  • Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
  • de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie (Uni­ver­si­teit van Tilburg)
  • Bisdom Roermond
  • Oplei­dings­in­sti­tuut “de Tilten­berg”
  • Bisdom Den Bosch
  • Ge­meen­schap Emmanuel
  • IHGO
  • KCV
De dag vindt plaats in het congres­cen­trum "De Reehorst", Bennekomseweg 24 te Ede (GLD).

Voor meer in­for­ma­tie en toegangs­kaarten: www.vrouwwiebenje.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose