Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerk laat geen ruimte voor antisemitisme

Bisschoppen tot Joodse gemeenschap en eigen gelovigen:

gepubliceerd: dinsdag, 10 februari 2009
De Neder­landse Bis­schop­pen willen spoe­dig een ont­moe­ting met de Joodse ge­meen­schap. Dat laten de bis­schop­pen vandaag weten in een ver­kla­ring waarin zij opnieuw rea­geren op de commotie die de afgelopen weken is ontstaan na de ophef­fing van de excom­mu­ni­ca­tie van vier bis­schop­pen van de Pries­ter­broe­der­schap Pius X. De grootste onrust is het gevolg van anti­se­mi­tische en negationis­tische uitla­tingen van een van hen, Williamson.

Absurd, verwerpe­lijk en respectloos

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, vandaag in ver­ga­de­ring bijeen, laat opnieuw weten dat de opvat­tingen en uit­spra­ken van Williamson over de Sjoa (de moord op de Joden door de naziís) absurd, verwerpe­lijk en respectloos zijn. Zij nemen er dan ook onverkort en krach­tig afstand van.

Joodse ge­meen­schap

Het doet de bis­schop­pen veel pijn te zien dat door de uit­spra­ken van Williamson de Joodse ge­meen­schap, ook in Neder­land, tot in het diepst van haar ziel gekwetst is. Zij betreuren het ten zeerste dat door de kwestie Williamson het in de voorbije decennia opge­bouwde ver­trouwen tussen de Joodse en katho­lie­ke ge­meen­schap onder druk is komen te staan. De sinds 1995 inge­slagen weg van leren en dialoog willen de bis­schop­pen echter voort­zet­ten. Daarom nodigen zij de ver­te­gen­woor­digers van de Joodse ge­meen­schap in Neder­land uit voor een open gesprek. De bis­schop­pen hopen daar­mee bij te dragen aan de bevesti­ging van het ver­trouwen.

Geen rehabili­ta­tie

In reactie op de steeds te­rug­ke­rende mis­ver­stan­den be­na­druk­ken de bis­schop­pen nogmaals dat intrek­king van excom­mu­ni­ca­tie geen rehabili­ta­tie is, maar een eerste stap om het gesprek met de pries­ter­broe­der­schap moge­lijk te maken. De bis­schop­pen onder­steunen de intentie van de paus om de dialoog te zoeken. Zolang echter de pries­ter­broe­der­schap het Tweede Vati­caans Concilie niet volle­dig erkent, dus ook Dignitas Humanae over de gods­dienst­vrij­heid en Nostra aetate , het do­cu­ment waarin de Kerk haar gees­te­lij­ke ver­bon­den­heid met het Joodse volk uitspreekt, is er geen sprake van een­heid met de rooms-katho­lie­ke Kerk en blijft het de bis­schop­pen van de broe­der­schap verbo­den bis­schop­pe­lijke taken uit te oefenen of een ker­ke­lijk ambt te bekle­den. Wat betreft de persoon van Williamson is blijkens de ver­kla­ring van 4 februari jl. door de Staats­secre­taris van het Vati­caan namens de paus als extra voor­waarde gesteld dat hij publieke­lijk en absoluut eendui­dig zijn opvat­tingen herroept.

Katho­lie­ke gelo­vi­gen

De bis­schop­pen delen niet in de laatste plaats ook de zorg en pijn die deze Ďaffaire Williamsoní in de katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap teweeg heeft gebracht. Veel mensen hebben de voorbije weken hun gevoelens hierover bij de bis­schop­pen ken­baar gemaakt. Aan hen willen de bis­schop­pen zeggen dat zij erop mogen ver­trouwen dat de Kerk waar­van zij deel uitmaken geen ruimte laat voor anti­se­mi­tisme. De bis­schop­pen roepen alle gelo­vi­gen op tot gebed voor de Joodse ge­meen­schap, voor de een­heid in de Kerk en voor paus Bene­dic­tus XVI, opdat hij ge­sterkt wordt in zijn oprechte intentie om de Kerk te lei­den in lijn met Vaticanum II.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose