Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dekenaat Haarlem steunt Moedige Moeders Volendam

gepubliceerd: dinsdag, 17 februari 2009
Illus­tra­tie: www.moe­dige­moe­ders.nl  
Negen diaconale projecten, waar­on­der één voor ouders van verslaafde kin­de­ren, wor­den dit jaar door het dekenaat Haar­lem fi­nan­cieel gesteund voor een bedrag van € 14.500. Dit bedrag is toegekend door deken Ton Cassee op advies van de Dekenale Com­mis­sie Diaconie.

Bij­zon­der is aller­eerst de bijdrage voor de Moedige Moeders uit Volen­dam. Zij trainen ouders hoe om te gaan met hun verslaafde kin­de­ren.

Hoofddoel is het straat­pas­to­raat. Hier­voor wordt een pastor aan­ge­steld bij het Oecu­me­nisch Diaco­naal Centrum Stem in de Stad te Haar­lem. Deze pastor gaat op straat werken als een moderne mis­sio­na­ris, op zoek naar mensen die hem of haar nodig hebben. Vier Voedsel­banken wor­den gesteund: Haar­lem, de Zaanstreek, Velsen en Purmerend. In Purmerend krijgt ook het Hospice Het Thuis van Leegh­wa­ter een bijdrage. In de Groen­markt­kerk te Haar­lem is een diaco­naal-spi­ri­tu­eel centrum gestart; een bijdrage wordt gegeven voor het opzetten en uit­voeren van een serie over de Werken van Barm­har­tig­heid. Tenslotte wordt ook de stich­ting Vrouwen Pas­to­raat Seksua­li­teit en Geweld in Haar­lem onder­steund.

Het geld is afkoms­tig van de Parochiële Caritas In­stel­lingen uit het hele bisdom. Zij bun­de­len hun krachten in de Dio­ce­sane Raad voor Diaconie. Deze Raad geeft geld aan het Diaco­naal Fonds van het dekenaat. Via dit fonds kan de deken, namens alle pa­ro­chies en Parochiële Caritas In­stel­lingen, goede ini­tia­tie­ven een blijk van waar­de­ring en steun geven. Dit wordt door de mensen vaak als even be­lang­rijk ondervon­den als de fi­nan­ciële bijdrage.

Ernst Meyknecht, staf­func­tio­na­ris diaconie en missie RK Dekenaat Deken Haar­lemBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose