Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aartsbisschop bij tiende verjaardag Bonifatius

Mgr. Van Luijn houdt Willibrordlezing

gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2009
De Wil­li­brord­dag, een maan­de­lijks studie- en be­zin­nings­dag op de Tilten­berg, staat op 2 maart in het teken van het Sint Boni­fa­tius-instituut, de oplei­ding voor per­ma­nente diakens en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het tien­ja­rig bestaan wordt gevierd alsmede de oprich­ting en goed­keu­ring van dit instituut als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Tevens wordt de samen­wer­king met het aarts­bis­dom Utrecht ingeluid, dat de oplei­ding van de per­ma­nente diakens aan het Instituut heeft toe­ver­trouwd.

De Aarts­bis­schop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk zal dan ook hierbij aanwe­zig zijn. Eerder was al voor­zien dat Mgr. drs. A.H. van Luyn sdb, Bis­schop van Rotter­dam en Voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op deze dag de Wil­li­brord­le­zing zou hou­den. Vijf van de se­mi­na­risten en diaken­kan­di­da­ten zullen van mgr. dr. J.M. Punt, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, de aan­stel­ling tot lector ont­van­gen.

Onlangs heeft de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding in Rome het Sint Boni­fa­tius-instituut van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, bestemd voor de vor­ming van per­ma­nente diakens, reli­gi­euzen, cate­chisten en andere leken-mede­wer­kers in de pas­to­rale zorg, opgericht, zodat de kan­di­da­ten die er het volle­dige pro­gram­ma volgen een bac­ca­lau­reaat en licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen kunnen behalen. Deze erken­ning komt op een mooi moment daar tevens wordt her­dacht dat het Instituut tien jaar gele­den is be­gon­nen en dat het 450 jaar gele­den is dat het bisdom Haar­lem voor het eerst werd opgericht. Tevens begint dit jaar een samen­wer­king met het Aarts­bis­dom Utrecht inzake de oplei­ding van per­ma­nente diakens.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose