Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vertrouwen en solidariteit in een tijd van crisis

gepubliceerd: woensdag, 25 februari 2009
De Neder­landse bis­schop­pen presen­te­ren vandaag, op Aswoens­dag, de Vasten­brief 2009. Zij gaan in op de oor­zaken en gevolgen van de fi­nan­ciŽle crisis en roepen op tot soli­da­ri­teit en be­zin­ning. Beper­king van con­sump­tie of het gebruik van tele­vi­sie en in­ter­net leidt tot grotere waak­zaam­heid en vrij­heid.

De bis­schop­pen staan in hun Vasten­brief stil bij de oor­zaken van de fi­nan­ciŽle crisis. Zij noemen ondermeer de on­vol­doen­de ge­con­tro­leerde geld­stro­men in het bankwezen, de speculatiedrift op de beurs en een gericht­heid op korte­ter­mijnwinsten. Ook wijzen de bis­schop­pen op de enorme overcon­sump­tie, deels gefi­nan­cierd met geleend geld. Toch staat de samen­le­ving volgens de bis­schop­pen niet mach­te­loos tegen­over de fi­nan­ciŽle crisis. Over­he­den hebben daarbij een be­lang­rijke verant­woor­de­lijk­heid. ďWe­reld­wijd is er behoefte aan een maat­schap­pe­lijke orde­ning die bij mensen ver­trouwen wekt. Maar ook voor ieder per­soon­lijk geldt, dat we een eigen verant­woor­de­lijk­heid voor geld en goed hebben en de crisis is ook een gelegen­heid om ons op ons eigen han­de­len te be­zin­nenĒ, aldus de bis­schop­pen.

Sociale waarde van geld

De bis­schop­pen wijzen op de sociale waarde die geld en bezit hebben. De ver­de­ling van geld en goed is een kwestie van ge­rech­tig­heid, ook we­reld­wijd. De bis­schop­pen: ďOok in een tijd van crisis vraagt dat in het bij­zon­der om aan­dacht voor en soli­da­ri­teit met die delen van de wereld waar mensen al zo lang lij­den onder armoede en ook nu het zwaarst beproefd wor­den. We leven niet alleen en we leven niet voor ons­zelf alleen. De Heer roept ons, ook als samen­le­ving, in Zijn Naam zorg te dragen voor onze naaste. Zo zijn wij geen eigenaren, maar beheer­ders van de goe­de­ren, die wij bezittenĒ.

Verlangen naar zeker­heid

De Neder­landse bis­schop­pen con­sta­te­ren dat er in het rijke Noor­den meer geld dan ooit wordt uitge­ge­ven aan verzeke­ringen. Daaruit blijkt een verlangen naar zeker­heid, zo menen de bis­schop­pen. ďMaar verhullen we mis­schien niet juist ook angst voor onzeker­heid? Geld belooft vei­lig­heid, maar het kan die niet bie­den: hoe zou een dood iets ons absolute zeker­heid en ver­trouwen kunnen bie­den?Ē

Min­de­ren maakt waak­zaam

Hoe in een tijd van crisis op een goede manier om te gaan met geld en goed? Dat is de centrale vraag in de bis­schop­pe­lijke Vasten­brief. De bis­schop­pen raden ie­der­een aan in deze Veer­tig­da­gen­tijd ook zelf te vasten. Dat kan door te min­de­ren in het gebruik van eten en drinken, maar het is volgens de bis­schop­pen goed het vasten ook te betrekken op typische kenmerken van onze moderne tijd. Concreet noemen zij het koop­ge­drag of het gebruik van tele­vi­sie en in­ter­net. De bis­schop­pen: ďMen zal ont­dek­ken, dat men vrijer ademhaalt, wanneer de dwang van luxe en over­daad doorbroken wordt. Reeds de alle­daag­se erva­ring leert, dat vasten wakker­der, waakzamer maakt.Ē

Veer­tig­da­gen­tijd

Aswoens­dag is voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk een dag van vasten en gebed. De dag mar­keert het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd, de voor­be­rei­dings­tijd op het feest van Pasen. In deze periode wor­den gelo­vi­gen opge­roe­pen zich meer toe te leggen op gebed, vasten en de prak­tische onder­steu­ning van mensen in nood. (rkk)

Klik hier om voor de vasten­brief (PDF)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose