Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst in Duivendrecht

Jongerenwerkers bisdom Haarlem-Amsterdam ontmoetten elkaar

gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017

Ieder half jaar or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom een net­werk­bij­een­komst voor de vrij­wil­li­gers, pro­fes­sio­nals, diakens en pries­ter die zich inzetten voor het jon­ge­ren­werk in hun pa­ro­chie. Er zijn ver­schil­lende tiener- en jon­ge­ren­groepen, jon­ge­renkoren of losse ini­tia­tie­ven waar pa­ro­chies proberen jon­ge­ren dichter bij het geloof, Christus en zijn Kerk te brengen.

De net­werk­bij­een­komst is bedoelt om deze jon­ge­ren­wer­kers te onder­steunen, te bemoe­digen, te horen waar ze mee worstelen en om nieuwe ideeën en ma­te­ri­alen mee te geven voor hun jon­ge­ren­werk. Ook wordt er altijd een actueel en rele­vant thema be­spro­ken uit het jon­ge­ren­werk.

Vrij­dag 20 ok­to­ber waren 15 jon­ge­ren­wer­kers bij elkaar om ver­der in te gaan op het thema ‘Pel­gri­meren en Jon­ge­ren’. Veel jon­ge­ren reizen in hun vakantie of nemen een tussen­jaar en gaan er rus­tig meer dan een maand op uit. Het reizen van jon­ge­ren is een groeiende trend. Wat doen we daar als kerk mee? Hoe kunnen we daarop inspelen met bij­voor­beeld onze bisdom­bede­vaart naar Assisi in 2018 of andere reizen met diepgang.

Corjan Matsin­ger over jon­ge­ren en pel­gri­meren

Corjan Matsin­ger is reli­gi­euze trendwachter en deed onder andere voor deze bij­een­komst onder­zoek naar het gedrag van jon­ge­ren en pel­gri­meren. Eén van zijn be­lang­rijk­ste bevin­dingen uit zijn onder­zoek was dat bijna alle jon­ge­ren God leren kennen buiten hun eigen pa­ro­chie of omge­ving. Een reis naar een vreemde plek in een andere omge­ving met nieuwe uit­daging biedt een open­heid en een extra gevoelig­heid voor God en het geloof.

Een bede­vaart of pelgrimage zijn momenten waarbij jon­ge­ren geraakt kunnen wor­den. Daar­naast herkende Corjan een andere trend die liet zien dat jon­ge­ren vaker op een pelgrimage willen gaan dan vroe­ger, maar dat er ook een gedeelte recreatie en ontspan­ning bij hij hoort. Denk aan ac­ti­vi­teiten als quad rij­den, raften of spe­ci­fiek lokale ac­ti­vi­teiten die bij de omge­ving of natuur passen. Een reis die de combinatie maakt met het geloof en de fysieke uit­daging, de ont­moe­ting met het vreemde of de con­fron­ta­tie met de stilte leidt vaker tot een succes. Jon­ge­ren zijn volgens Corjan voor­af­gaand aan een bede­vaart vaak bang dat het teveel bid­den, stil­zijn of te gelovig is. Achteraf blijkt dat voor veel van hen vaak niet zo te zijn. Het is een drempel waar wij ze als kerk overheen mogen helpen als we de bede­vaart promoten.

Na zijn verhaal was er een moment om de theorie om te zetten en het toe te passen in de eigen pa­ro­chie. Hoe gaan we met onze jon­ge­ren mee op bede­vaart en welke rol geven we deze in het ko­men­de seizoen? Ver­schil­lende jon­ge­ren­wer­kers namen de tips en bevin­dingen van Corjan mee om nieuwe stappen te zetten met de tiener- en jon­ge­ren­groepen in hun eigen omge­ving. Naast meer kennis over jon­ge­ren en pel­gri­meren, gaf de mid­dag veel inzichten over hoe we über­haupt met jon­ge­ren spreken over Geloof, het leven en de Kerk.

Tiener- en jon­ge­ren­pro­gramma Assisi 2018

Jon­ge­ren­werk Matthijs Jansen pre­sen­teerde deze mid­dag ook het tiener- en jon­ge­ren­pro­gramma van de bisdom­bede­vaart. Het pro­gram­ma is nog in de maak, maar de grote lijn is al uit­ge­zet. Tieners en jon­ge­ren vanuit ons hele bisdom zijn welkom om mee te gaan op bede­vaart. Het plan is om met 100 tieners en jon­ge­ren de reis te beleven in Assisi.

Het tiener­pro­gramma is een volle­dig eigen pro­gram­ma waarbij de tieners op hun niveau kennis maken met Assisi, Fran­cis­cus en de Kerk. Het pro­gram­ma zit vol met sport en spel, muziek, recreatieve ac­ti­vi­teiten en momenten van gebed, zingen en stilte.

Het jon­ge­ren­pro­gramma is een parallel­pro­gramma aan het alge­meen pro­gram­ma. Op som­mi­ge momenten tij­dens de reis zullen de jon­ge­ren samen­ko­men met elkaar voor bv een diner, ver­die­ping, spel of actieve ac­ti­vi­teit. Verder draaien ze mee in de groepen van het volwassen pro­gram­ma.

Zowel de tieners en jon­ge­ren zijn aanwe­zig bij alle ge­za­men­lijke momenten van de bede­vaart. Meer info over tiener en jon­ge­ren­pro­gramma vind je op www.jonge­kerk.nl

Ma­te­ri­alen voor jon­ge­ren­werk

Ook pre­sen­teerde Matthijs een aantal prak­tische methodes die kunnen wor­den gebruikt in het jon­ge­ren­werk van onze pa­ro­chies. Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam houdt een over­zicht bij van wat er goed te gebruiken is voor het Katho­lie­ke tiener- en jon­ge­ren­werk in ons bisdom en uw pa­ro­chie. Neem gerust contact met hem op en vraag naar meer info of ma­te­ri­alen.

Volgende net­werk­bij­een­komst

De volgende net­werk­bij­een­komst wordt gehou­den op 7 april 2018. Het thema is nog niet bekend, maar zal ter zijner tijd bekend wor­den gemaakt. Bent u ook geïn­te­res­seerd in het werken met jon­ge­ren in of aan de rand van de kerk. Neem contact op met jon­ge­ren­wer­ker Matthijs Jansen om eens van gedachte te wisselen.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose