Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerencollecte 2017

Weekend van 18 en 19 november in uw parochie

gepubliceerd: maandag, 30 oktober 2017

In het weekend van 18 en 19 no­vem­ber vindt in Neder­land de jaar­lijkse lan­de­lijke Jon­ge­ren­collecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organi­sa­tie van lan­de­lijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in ons bisdom. Nog lang niet bij alle pa­ro­chies is deze nationale jon­ge­ren­col­lec­te bekend. Om die reden vragen wij u hier­voor opnieuw uw aan­dacht.

Paus Fran­cis­cus

Paus Fran­cis­cus heeft door het aankon­digen van de Synode over jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping het jon­ge­ren­werk we­reld­wijd extra onder de aan­dacht gebracht. Het is be­lang­rijk werk en de afgelopen jaren is er in ons bisdom gewerkt aan mooie ac­ti­vi­teiten en reizen zoals de wereld­jon­ge­ren­da­genreizen en de bisdom­bede­vaart naar Rome. Veel jon­ge­ren geven aan na zo’n reis een nieuw beeld te hebben gekregen van de Kerk, hun geloof te hebben verdiept en nieuwe vrien­den te hebben gemaakt.

Assisi 2018

Volgend jaar gaan we met ons bisdom opnieuw op bede­vaart naar Assisi. Daar or­ga­ni­se­ren wij speciaal een pro­gram­ma voor, tieners en jon­ge­ren uit uw pa­ro­chie. Zowel voor, als na deze reis zijn er ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten om jon­ge­ren aan te moe­digen in hun geloof. Denk aan voor­be­rei­dings- en vor­mings­week­enden, reünies, kerst­di­ners, een WJDag, net­werk­bij­een­komsten voor bege­lei­ders, een tiener­kamp/dag en meer.

Oproep

De bis­schop vindt het be­lang­rijk dat jon­ge­ren elkaar in een groter ver­band kunnen ont­moe­ten. Op die manier maken we iets van de wereld­kerk in ons bisdom en in ons land zicht­baar. Jon­ge­ren beseffen dat zij niet alleen zijn en ge­za­men­lijk­heid biedt de moge­lijk­heid om in een kwali­ta­tief en regel­ma­tig aanbod te inves­te­ren.

Fi­nan­ciële steun

Uiter­aard is er geld nodig om ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren. Uw fi­nan­ciële steun is daarvoor nood­za­ke­lijk, maar is voor ons ook een morele steun in de rug. Wij vin­den het be­lang­rijk om tij­dens de jon­ge­ren­acti­vi­teiten de con­ti­nuï­teit van de kerk te laten zien: Dankzij uw gift en inzet zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende gene­ra­tie. Bijgaand vindt u een over­zicht van onze jaaragenda en een flyer van het tiener- en jon­ge­ren­pro­gramma tij­dens de bisdom­bede­vaart. Alvast harte­lijk dank voor uw inzet voor de collecte.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­collecte kan wor­den overgemaakt naar:

NL11 INGB 0002 7844 98
t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’

Alvast veel dank voor uw hulp de jon­ge­ren­col­lec­te bij uw pa­ro­chie onder de aan­dacht te brengen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose