Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinsdagen bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Een steuntje in de rug voor elk katholiek gezin

gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2017

Gezinsdagen bij Onze Lieve Vrouw ter NoodOok in het seizoen 2017-2018 wor­den bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, met een frequentie van eens per maand, negen zon­da­gen geor­ga­ni­seerd voor ge­zin­nen die zich willen ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof. Op zon­dag 29 ok­to­ber wordt tevens het bede­vaartseizoen af­ge­slo­ten.

Voor elke leef­tijd een speciaal pro­gram­ma

 • Vanaf 13.30 uur inloop in de refter van het Juliana­kloos­ter
 • Rond 14.00 uur een familiespel
 • Rond 14.30 uur begint de catechese, voor elke leef­tijdscate­go­rie apart: vol­was­se­nen, tieners, kin­de­ren en de allerkleinsten.
 • Om 16.00 uur vieren we samen de H. Mis die we afsluiten met een kleine pro­ces­sie.
 • Daarna gezellig samen eten in het Juliana­kloos­ter

De dag en ook de inhou­de­lijke catechese wor­den begeleid door de zusters SSVM (de ‘blauwe zusters’), Vader Johannes van Voorst en boeiende gast­spre­kers.

Voor ouders en vol­was­se­nen

De ouders en groot­ou­ders gaan zich dit jaar ver­die­pen in de bijbelse en ker­ke­lijke leer van huwe­lijk en gezin. Het komt zo vaak voor, dat we alleen maar van horen zeggen hier wat over weten. We nu gewoon naar eens kijken wat de ver­schil­lende do­cu­menten nu wérke­lijk zeggen... Vindt de Kerk seks eigen­lijk niet goed? Is ze ouderwets in haar leer over de onverbreek­baar­heid van het huwe­lijk en over voorbehoeds­mid­de­len en abortus, etcetera? Wat zegt de paus nu eigen­lijk in ‘Amoris Laetita’? Wat zegt dit alles over ons eigen huwe­lijksleven? Dit en meer voor de vol­was­se­nen.

Ont­moe­ting

Niet op de laatste plaats zijn de familie­da­gen gezellige en be­lang­rijke momenten van ont­moe­ting! Veel ge­zin­nen voelen zich in hun eigen omge­ving wat alleen staan in het geloof. Tijdens de familie­da­gen ben je even in een omge­ving waar ie­der­een probeert vanuit het geloof te leven en naar wegen zoekt de kin­de­ren hierin op een goede manier op te voe­den. We ver­ster­ken elkaar in deze ont­moe­tingen en helpen elkaar ver­der op de weg die we met de Heer gaan.

Data

 • zon­dag 24 sep­tem­ber 2017
 • zon­dag 29 ok­to­ber 2017
 • zon­dag 19 no­vem­ber 2017
 • zon­dag 17 de­cem­ber 2017
  ­ 
 • zon­dag 4 februari 2018
 • zon­dag 4 maart 2018
 • zon­dag 15 april 2018
 • zon­dag 20 mei 2018
 • zon­dag 24 juni 2018

Kosten Gezins­da­gen

Om te voor­ko­men dat, zeker in deze tijd, eventuele kosten een be­lem­me­ring zou­den kunnen zijn om naar de Gezins­da­gen te komen, zullen er geen kosten in reke­ning wor­den gebracht. Wel is er de gelegen­heid om anoniem een vrij­wil­lige bijdrage te leveren in een daarvoor bestemde collectebus.

In­for­ma­tie en aanmel­den

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose