Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koppeling kerken met gemeentelijke basisadministratie blijft

gepubliceerd: zaterdag, 14 oktober 2017

Kerken die aan­ge­slo­ten zijn bij SILA (Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden Admi­ni­stra­tie) mogen volgens het nieuwe regeerak­koord blijven rekenen op gegevens uit de Ge­meen­telijke Basis Admi­ni­stra­tie. Dat betekent dat wijzi­gingen door over­lij­den of ver­hui­zen van kerk­le­den door een slim systeem wor­den doorge­ge­ven aan de lokale kerken.

Vorig jaar besloot minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op verzoek van VVD, PvdA en D66 hier een eind aan te maken. In het nieuwe rege­ringsak­koord is nu af­ge­sproken dat kerken gegevens kunnen blijven ont­van­gen. In de toe­komst zal dit moge­lijk via mijnover­heid.nl gaan, waarin bur­gers dan zelf hun gegevens kunnen bij­hou­den en tot die tijd blijft alles nog bij het oude.

Hoogste aantal reacties op in­ter­netconsul­ta­tie

Danielle Woesten­berg, se­cre­ta­ris van het Inter­ker­ke­lijke Contact in Over­heids­zaken (CIO), is blij met deze uit­komst. Achter de schermen is zij namens het CIO voort­du­rend in gesprek ge­ble­ven met de over­heid over dit on­der­werp. Toen er vanuit de over­heid een in­ter­netconsul­ta­tie werd gehou­den, rea­geer­den er meer dan 17.000 mensen, voor­na­me­lijk om te laten weten dat ze de koppeling tussen de Ge­meen­telijke Basis Admi­ni­stra­tie en de kerken wil­den behou­den. Het betreft het hoogste aantal reacties op een in­ter­netconsul­ta­tie van de over­heid ooit.

Steun in de rug

‘Dit geeft de kerken per­spec­tief, zo hou­den we zicht op bij­voor­beeld oudere kerk­le­den die niet zelf meer kunnen mel­den dat ze verhuisd zijn naar een ver­pleeg­huis. En juist deze leden stellen het blijvende contact met de kerk zeer op prijs. Verder is het mooi dat we met het CIO en de kerk­ge­noot­schappen die daarbij aan­ge­slo­ten zijn (waar­on­der de Rooms-Katho­lie­ke Kerk), na­druk­ke­lijk hebben laten weten hoe be­lang­rijk dit voor ons is en dat daar gehoor aan is gegeven. Dat we daarbij meer dan 17.000 bur­gers achter ons kregen in de in­ter­netconsul­ta­tie, was een enorme steun in de rug ’, aldus Woesten­berg.

(SRKK)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose