Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dubbel feest voor Bonifatiusinstituut

gepubliceerd: woensdag, 4 maart 2009Dubbel feest was het maan­dag 2 maart op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Het Theo­lo­gisch Instituut Sint Boni­fa­tius – Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen’ zoals de oplei­ding voor diakens, pas­to­raal werk(st)ers en cate­chisten offi­cieel heet bestond tien jaar. Tevens werd gevierd dat het Instituut door de Con­gre­ga­tie voor de katho­lie­ke Opvoe­ding offi­cieel is erkend – op 15 no­vem­ber, feest van de H.Albertus de Grote - en nu bevoegd om aca­de­mische gra­den te verlenen – het bac­ca­lau­reaat en het licentiaat. Een en ander in aanwe­zig­heid van vier bis­schop­pen en ruim 140 stu­den­ten, docenten en geno­dig­den.

Voor deze fees­te­lijk vie­ring waren de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.Eijk en de bis­schop van Rotter­dam, mgr. dr. A. van Luijn SDB naar Vo­ge­len­zang geko­men. De laatste hield de Tilten­berg­le­zing – men was er niet helemaal zeker van of het voor de negende of tiende keer was. Mgr. Van Luijn sprak over de kardinale deug­den – recht­vaar­dig­heid, moed, matig­heid en wijs­heid in het licht van de theologale deug­den van geloof hoop en liefde. Dat de sober­heid in deze veer­tig­da­gen­tijd een extra accent kreeg hoeft niet te ver­won­deren. "De deugd is een weg, waarop je gelei­de­lijk kunt vor­de­ren. Die weg is er een van oefe­ning door te doen: de waar­heid moet gedaan wor­den". De Bis­schop legde een ver­band met de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring die dezelfde dag plaatsvond in Rome in de kerk van Santa Maria dell'Anima, waar paus Adrianus VI begraven ligt. Kar­di­naal Adrianus Simonis celebreerde in Rome, de voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Aarts­bis­schop van Utrecht her­dachten deze deugdzame en wat tra­gische paus op De Tilten­berg.

Rector mgr. dr. J.W.M. Hendriks opende het officiële pro­gram­ma met de voor­le­zing van de Neder­landse vertaling van het decreet waar­mee de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Vorming (voor de semi­na­ries en de onder­wijsin­stel­lingen) het Sint Boni­fa­tius-instituut opricht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, zoals de officiële naam luidt voor een theo­lo­gisch instituut dat is bestemd voor de oplei­ding en vor­ming van reli­gi­euzen, per­ma­nente diakens en leken en een afslui­ting biedt met een ker­ke­lijk bac­ca­lau­reaat en een licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam sprak daarna de officiële ope­ningswoor­den en. Hij herinnerde aan het kleine en een­vou­dige begin, nu ruim tien jaar gele­den, en sprak dankwoor­den uit aan God die de Gever is van alle goeds en aan de stafle­den, docenten en stu­den­ten.

Hij tekende onder het kri­tisch-juri­dische oog van de rector, mgr. dr. J.Hendriks – het regle­ment van het instituut.

Mgr. Van Burg­ste­den, in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam verant­woor­de­lijk voor de diaken­oplei­ding gaf een per­soon­lijk ge­tui­ge­nis van zijn erva­ringen met de roe­ping van mannen tot het diaconaat.

De aarts­bis­schop memoreerde dat het Boni­fa­tius­in­sti­tuut waar­schijn­lijk het eerste is in zijn soort- pas in de zomer van vorig jaar heeft de Con­gre­ga­tie voor de Opvoe­ding deze aca­de­mische vorm van diaken­oplei­ding moge­lijk gemaakt. Mgr. Eijk was – als oud-bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den – zeer tevre­den met de patroon van het Instituut, die zijn marte­laar­schap te danken heeft aan de voor­va­ders van Gronin­gers of Friezen – daarover wordt nog gestre­den. Het startsein voor de samen­wer­king van het Aarts­bis­dom met de Tilten­berg werd door mgr. Eijk offi­cieel gegeven en de rector kon mel­den dat de eerste twee kan­di­da­ten uit het Aarts­bis­dom zich al had­den gemeld.

Tijdens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring waarin mgr. J. Punt hoofd­cele­brant was, vond ver­vol­gens de aan­stel­ling tot lector plaats van prof. dr. Paul Koopman, Benoit Menten, Gideon van Meeteren, Randy Simileer en Henk Schra­der: twee se­mi­na­risten en drie kan­di­da­ten van de diaken­oplei­ding.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose