Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief: “Ecclesia Dei” wordt onderdeel Geloofsleer

Paus in brief aan bisschoppen:

gepubliceerd: donderdag, 12 maart 2009
De com­mis­sie Ecclesia Dei, door Paus Johannes Paulus II opgericht na de excom­mu­ni­ca­tie van de Pries­ter­broe­der­schap St. Pius X, wordt onder­ge­bracht bij de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer. Dat schrijft paus Bene­dic­tus XVI in een brief aan de bis­schop­pen van de Katho­lie­ke Kerk, die van­mid­dag is ge­pu­bli­ceerd. De bedoeling van de Heilige Vader is om dui­de­lijk te maken dat de verschillen van de katho­lie­ke Kerk met de schis­ma­tieke Broe­der­schap niet dis­ci­pli­nair zijn, maar leerstellig. “...de problemen die nu moeten wor­den aangepakt zijn in wezen leerstellig van aard en betreffen aller­eerst de aanvaar­ding van het Tweede Vati­caans Concilie en het na-con­ci­liaire leer­ge­zag van de Pausen”, aldus paus Bene­dic­tus.

In zijn brief erkent de H. Vader dat er een “ongeluk” is gebeurd m.b.t. Williamson, de schis­ma­tieke bis­schop die het bestaan van gas­ka­mers ontkende en de uitroeiing van de joden in de nazi­tijd minimaliseerde. “Men heeft mij ver­teld dat raadple­ging van de in­for­ma­tie die be­schik­baar was op in­ter­net het moge­lijk zou hebben gemaakt om het probleem in een vroeg stadium te door­zien. Ik heb de les geleerd dat bij de H.Stoel wij in de toe­komst meer aan­dacht dienen te beste­den aan die nieuws­bron.”

De Paus bedankt “onze Joodse vrien­den” die geholpen hebben de atmo­sfeer te klaren.

De paus betreurt ook het misverstand rond de ophef­fing rond de excom­mu­ni­ca­tie, die het­zelfde beoogde als twin­tig jaar gele­den de ban: de bis­schop­pen in kwestie andermaal uit te nodigen om terug te keren.

De volle­dige Engelse tekst is hier te vin­denBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose