Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus vraagt om toezicht op brood en wijn voor de Eucharistie

gepubliceerd: woensdag, 12 juli 2017
Paus vraagt om toezicht op brood en wijn voor de Eucharistie

Paus Fran­cis­cus vraagt in een brief aan de bis­schop­pen en bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd om toe te zien op de samen­stel­ling en kwali­teit van brood en wijn voor de Eucha­ris­tie. Deze brief is vorige week naar de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties gestuurd.

De Eucha­ris­tie geldt voor de Rooms-Katho­lie­ke kerk als bron en hoogte­punt van het chris­te­lijk leven. De hosties en wijn die gebruikt wor­den voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie dienen te be­ant­woor­den aan de vereisten zoals die blijken uit het Nieuwe Testa­ment en uit de nadere omschrij­vingen voor de rooms-katho­lie­ke ere­dienst.

Cer­ti­fi­ca­ten

Paus Fran­cis­cus heeft de gel­dende normen daarvoor in her­in­ne­ring gebracht via een recent ge­pu­bli­ceerde brief van de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten. Daarin wor­den de bis­schop­pen en bis­schop­pen­con­fe­ren­ties gevraagd om toe te zien op de vereiste samen­stel­ling en kwali­teit van brood (hosties) en wijn bedoeld voor de vie­ring van de eucha­ris­tie. Om twijfel uit te sluiten wor­den de bis­schop­pen gevraagd om bij­voor­beeld cer­ti­fi­ca­ten te ver­strek­ken voor de geschikte hosties en wijn.

Glutenarme hosties

Met betrek­king tot glutenvrije hosties die in Neder­land geprodu­ceerd wor­den, en die in feite glutenarme hosties zijn, werd al in 1977 zo’n cer­ti­fi­caat verstrekt. De controle over de kwali­teit van hosties en miswijn bedoeld voor gebruik in de eucha­ris­tie is door de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­ties sinds de zesti­ger jaren van de vorige eeuw toe­ver­trouwd aan de Nationale Raad voor Li­tur­gie (NRL).

Miswijn

Voor de miswijn wordt het vereiste keurmerk ken­baar gemaakt door middel van een NRL-logo met bij­schrift op de flessen miswijn. Met betrek­king tot de glutenvrije hosties is de goed­keu­ring met vermel­ding van de datum door middel van een sticker op elke be­tref­fen­de hostie­doos aan­ge­bracht. Bij de aankoop dienen pa­ro­chies en kloosters volgens het Romeinse schrijven zich te vergewissen of deze producten gecer­ti­fi­ceerd zijn door de bevoegde ker­ke­lijke instantie.

(rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose