Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe hoofdkrijgs­macht­aal­moezenier geïnstalleerd tijdens vesperviering St. Bavo

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2009
Foto's: Steef Pardoen


Tijdens een plech­tige versper­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo in Haar­lem vond op 12 maart de over­dracht van de functie van Hoofdkrijgs­mach­taal­moe­ze­nier (HKA) bij de Dienst Rooms Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging (RKGV) plaats. Diaken drs Jan van Lieverloo nam het stokje over van diaken Geert Hoes, die deze functie een aantal jaren heeft vervuld. HKA Van Lieverloo is hiermee hoofd van dienst van de aal­moe­ze­niers van alle vier de krijgs­macht­de­len gewor­den.

De Dienst Rooms Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging (RKGV) zet zich middels haar pas­to­rale opdracht in voor de zorg voor personeel binnen de krijgs­macht. Aal­moe­ze­niers staan daar­mee in een ker­ke­lijke traditie, waar zorg en aan­dacht voor het heil en wel­zijn van mili­tai­ren en bur­gers en hun thuisfront - als zicht­baar teken van Gods liefde - centraal staan.
Tevens levert de dienst daar­mee indirect een bijdrage aan het rea­li­se­ren van de doel­stel­ling van de krijgs­macht inzake vrede en vei­lig­heid, zowel natio­naal als inter­na­tio­naal.

De zen­dende instantie van de RKGV is de Rooms-katho­lie­ke kerk van Neder­land. De pas­to­rale zorg voor mili­tai­ren is daarbij opgedragen aan de bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat, mgr. dr. J. Punt, die tevens bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam is.
Tijdens de geanimeerde receptie, na afloop van de Vesper­vie­ring in de plebanie van de ka­the­draal, kreeg Jan van Lieverloo de rangon­der­schei­dings­te­kens opgespeld behorende bij de rang van kolonel, door Hoofd Directeur Personeel, Luitenant Generaal H. Leijh en mevrouw drs. M. Gout – van Sin­de­ren, commandant Commando Diensten Centra van Defensie.

Eerder was diaken Van Lieverloo werk­zaam in de Antonius-Avondmaal pa­ro­chie in Best. Later werd hij aal­moe­ze­nier bij het Garderegi­ment Prinses Irene. Met deze een­heid werd hij in 1996 uitgezon­den naar Bosnië. Ver­vol­gens diende aal­moe­ze­nier Van Lieverloo bij de Genie en werd directeur van het Katho­liek Militair Vormings­cen­trum “de Vlasakkers”. Tevens begeleidde hij het proces tot samen­gaan van alle vor­mings­cen­tra en werd hij de eerste directeur van “Beuk­bergen”, het vor­mings­cen­trum van alle Diensten Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de krijgs­macht. Daarna bekleedde hij de functie van Hoofdle­geraal­moe­ze­niers en Stafland­mach­taal­moe­ze­nier.

De Dienst Rooms Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de krijgs­macht bestaat uit 54 aal­moe­ze­niers die werk­zaam zijn bij de land­macht, de lucht­macht, de marine, de marechaussee en het commando diensten­cen­tra.

Ook is hij als pas­to­raal adviseur verbon­den aan Apostolat Mili­tai­re Inter­na­tio­nal.
Jan Lieverloo is gehuwd, vader van vier kin­de­ren en woo­nach­tig in Oirschot. (RKGV/pers­dienst bisdom)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose