Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Staatsbezoek aan Vaticaan

Donderdag 22 juni

gepubliceerd: vrijdag, 16 juni 2017
foto: RVD / Koos Breukel
Staatsiefoto april 2013
Staatsiefoto april 2013

Zijne Majes­teit Koning Willem-Alexan­der en Hare Majes­teit Koningin Máxima brengen op uit­no­di­ging van Zijne Hei­lig­heid Paus Fran­cis­cus een staats­be­zoek aan de Heilige Stoel in Vati­caan­stad. Het bezoek vindt plaats op don­der­dag 22 juni 2017.

De Koning en Koningin wor­den bij hun bezoek vergezeld door minister Bert Koen­ders van Bui­ten­landse Zaken. Ook minister Liliane Ploumen voor Bui­ten­landse Handel en Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king is bij het bezoek aanwe­zig. Van dins­dag 20 juni tot en met vrij­dag 23 juni brengen de Koning en Koningin tevens een staats­be­zoek aan de Republiek Italië.

Het staats­be­zoek aan Vati­caan­stad onder­streept de bilaterale en multilaterale ban­den tussen Neder­land en het Vati­caan. Paus Fran­cis­cus ver­te­gen­woor­digt 1,2 miljard aanhan­gers van de katho­lie­ke kerk. De kerk is we­reld­wijd inge­bed in het lokale maat­schap­pe­lijk mid­den­veld. De Heilige Stoel kan vanuit die positie een diplo­ma­tieke in­span­ning leveren bij inter­na­tio­nale maat­schap­pe­lijke uit­dagingen zoals con­flic­ten, het klimaat, armoede en migratie.

Pro­gram­ma

In de ochtend brengt het Ko­nin­klijk Paar eerst een bezoek aan de Friezen­kerk. Dit uit 1140 stammende godshuis staat op de plek waar al in de achtste eeuw pelgrims uit de lage lan­den bijeen kwamen. De Koning en Koningin wor­den ont­van­gen door de rector, Bis­schop Hurkmans, die hier weke­lijks een Neder­landse mis opdraagt. De kerk is een symbool van de eeuwen­oude historie tussen Neder­land en de Heilige Stoel en vormt een inlei­ding op het bezoek aan Paus Fran­cis­cus.

Het staats­be­zoek aan het Vati­caan begint daarna offi­cieel met een au­diën­tie bij Paus Fran­cis­cus. Bij aan­komst staat de Zwitserse Garde opge­steld, waarna de Koning Willem-Alexan­der en Koningin Máxima een on­der­houd met de ker­ke­lijk lei­der hebben in de Pau­se­lijke ver­trek­ken. Aan­slui­tend hebben de Koning en Koningin een gesprek met de Vati­caanse rege­rings­lei­der, staats­secre­taris kar­di­naal Pietro Parolin.

Na afloop krijgt de Koning in de Biblioteca Apostolica een aan Willem van Oranje toege­schre­ven bevelhebbersstaf overhan­digd. De katho­lie­ke Span­jaar­den bemach­tig­den deze bevelhebbersstaf na hun over­win­ning op pro­tes­tantse Neder­landse opstan­de­lin­gen bij de slag op de Mooker­heide (1574). Deze baton wordt in bruikleen gegeven door het Catalaanse Jezuïeten convent Sant Cugat en draagt het wapen van Willem van Oranje. Van april tot en met ok­to­ber 2018 is de staf te bezich­tigen in het Natio­naal Militair Museum in Soester­berg, tij­dens een expositie over Willem van Oranje.

(pers­be­richt 139 RVD)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose