Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opening Mirakelweek te Amsterdam

Gezelschap biedt bisschop jubileumgeschenk aan

gepubliceerd: donderdag, 19 maart 2009
18 maart, de officiŽle feest­dag van het Mirakel van Am­ster­dam, wordt tra­di­tio­neel gevierd met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Begijnhof­ka­pel . Daar­mee wordt ook de Mirakelweek geopend. Dit jaar keer wilde het Gezel­schap van de Stille Omgang aan de Eucha­ris­tie­vie­ring een extra fees­te­lijk tintje te geven omdat het Bisdom Haar­lem 450 jaar bestaat en de titel Am­ster­dam in haar naam heeft opgeno­men. Het Gezel­schap had daartoe mgr. Punt uit­ge­no­digd als hoofd­cele­brant. Con­ce­le­branten waren hulp­bis­schop mgr.Van Burg­ste­den, rector Van Heijst en enige ander pries­ters. Het koor zong een mis uit de zo­ge­naamde Occo codex die zijn naam ontleent aan de Am­ster­damse koopman Pompeius Occo, die dit manu­script rond 1530 liet vervaar­digen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de 'Kapel ter Heilige Stede', gesticht ter her­in­ne­ring aan het Mirakel van het Heilig Sacra­ment te Am­ster­dam.

Na de H. Mis volgde een geanimeerde receptie in de Engelse kerk tegen­over de Begijnhof­ka­pel. De voor­zit­ter van het Gezel­schap van de Stille Omgang, de heer Maarten Elsen­burg, sprak tij­dens die receptie woor­den van dank uit aan mgr. Punt omdat deze, bij gelegen­heid van het Jubileum­jaar van het bisdom en mede van­wege het gedenk­waar­dige feit van het Mirakel, de naam ďAm­ster­damĒ bij de naam van het bisdom Haar­lem had gevoegd. Hij ver­telde de Bis­schop dat ver­schil­lende instanties en par­ti­cu­lieren en bedrag van € 5000,- had­den ver­gaard voor een jubileum­ge­schenk, welk bedrag hij aan de Bis­schop overhan­digde, en dat in het bij­zon­der was bestemd voor het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom, dat een be­lang­rijke bijdrage levert aan de Stille omgang en dat ook overigens op een aan­ste­ke­lijke wijze de jeugd bij de Kerk weet te betrekken.

De Bis­schop nam de gift met grote erkente­lijk­heid in ont­vangst waarbij hij zijn dank uitsprak aan het Gezel­schap van de Stille Omgang dat zich veel moeite getroost om de her­in­ne­ring aan het zo be­lang­rijke eucha­ris­ti­sche mirakel levend te hou­den en aan het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom dat na al ver­schil­lende jaren het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille omgang succes­vol voor zijn reke­ning neemt. (Steven van Weede)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose