Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Prachtige getuigenis van vier zusters

Uitzending van ‘Pauw’ op Hemelvaartsdag

gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2017

Vier Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus uit Vo­ge­len­zang schoven op Hemel­vaarts­dag aan bij Jeroen Pauw in het gelijknamige actuali­teiten­pro­gramma. Wat een gewel­dige ge­tui­ge­nis van deze vier zusters die met hun stralende lach, on­ver­wachte ant­woor­den en ont­wa­penende eer­lijk­heid Jeroen en tele­vi­siekijkend Neder­land ver­steld deden staan!

De drie jongste zusters, zusters Hannah, Maria Goretti, Maria Gratia, én moe­der-overste Elvira Maria ver­tellen over hun leven in het klooster aan de Bekslaan 9 te Vo­ge­len­zang.

Video

Meer in­for­ma­tie

Moeder Maria Teresa van de heilige Jozef stichtte op 2 juli 1891 de Karmel van het God­de­lijk Hart van Jezus. Zij deed dit vanuit de gedachte de Kerk te dienen en de wereld te verrijken. In de Karmel wordt de con­tem­pla­tieve Karmel­spi­ri­tua­li­teit verbon­den met een actief apos­to­laat.

Op het lan­de­lijk gelegen land­goed ‘Casa Carmeli’ te Vo­ge­len­zang wonen, werken en bid­den de zusters, en bie­den zij tevens een plek aan voor par­ti­cu­liere gasten om dichter bij God te komen in de stilte van een klooster­lijke omge­ving.

Een gedeelte van de gebouwen is omge­vormd tot zorgap­par­te­menten, waarin een plek wordt gebo­den aan mensen die niet in aanmer­king komen voor opname in een ver­pleeg­huis, maar wel behoefte hebben aan een veilige woon- en leef­om­ge­ving.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose