Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Ernst op 100-jarige leeftijd overleden

Uitvaart op maandag 29 mei, 11.00 uur in Breda

gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017
foto: Ramon Mangold
Mgr. Ernst op 100-jarige leeftijd overleden

Van collega bis­schop Jan Liesen, de hui­dige bis­schop van Breda, kreeg de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie het droevige bericht dat mon­seig­neur Ernst, emeritus bis­schop van Breda, vrij­dag­avond 19 mei 2017 is overle­den. De bis­schop­pen voelen zich verbon­den met bis­schop Huub Ernst en bid­den de ko­men­de dagen voor zijn zielenrust.

De voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Van den Hende: “Tot op hoge leef­tijd was bis­schop Huub Ernst vitaal en betrokken op zijn bisdom, de kerk­pro­vin­cie en op de samen­le­ving als geheel. Bijna vijf­tig jaar gele­den werd hij tot bis­schop gewijd. Onlangs nog mochten wij hem fe­li­ci­te­ren bij zijn hon­derd­ste ver­jaar­dag. Bis­schop Ernst was onze oudste broer in het bis­schops­ambt, met een groot hart voor diaconie en voor het vredes­werk”.

Nuchter geloof

De hui­dige bis­schop van bisdom Breda, mgr. Liesen laat in een reactie weten: “In zijn nuchtere geloof en zijn toe­wij­ding aan zijn opdracht heeft mgr. Ernst veel betekend voor velen. Vanaf mijn in­stal­la­tie in 2012 heb ik hem vaker kunnen bezoeken. Zijn ge­zond­heid was broos, maar zijn geest was sterk. Bij zijn 75-jarig pries­ter­schap in 2016 was hij nau­we­lijks nog mobiel, maar hij wilde heel graag de eucha­ris­tie meevieren. De zusters Fran­cis­ca­nessen hebben de afgelopen maan­den in toe­ne­mende mate bij hem gewaakt. Hij heeft zich kunnen toe­ver­trou­wen aan God. Hij zelf keek heel nuchter naar zijn broos­heid en de dood. Bij een bezoek vorig jaar ver­telde hij me dat iemand hem had aan­gera­den zich op het levens­ein­de voor te berei­den. Het was een teken van zijn vitali­teit dat hij daarop ant­woordde: “Mis­schien is het tijd om dat toch te doen.”

Mgr. Ernst was van 1967 tot 1992 bis­schop van Breda. Bij het bereiken van de 75-jarige leef­tijd bood hij zijn ont­slag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ont­slag, maar benoemde hem tot apos­to­lisch admini­strator. In die functie bestuurde mgr. Ernst het bisdom tot 26 no­vem­ber 1994 toen bis­schop Muskens hem opvolgde. Mgr. Ernst was de achtste bis­schop van Breda.

Bis­schop Ernst vervulde zijn ambt in een periode van grote ker­ke­lijke ver­an­de­ringen. Binnen de Kerk streefde bis­schop Ernst naar een respect­vol lei­der­schap. Hij was onder meer voor­zit­ter­schap van Pax Christi Neder­land van 1976 tot 1994. In 1983 richtte hij de Pries­ter­oplei­ding Bovendonk op, bedoeld voor mannen die op latere leef­tijd pries­ter wil­den wor­den.

Begrafenis

De pontificale uit­vaart van mgr. Ernst vindt plaats op maan­dag 29 mei 2017 om 11.00 uur in de H. Antonius­kathe­draal, Sint Janstraat 8 te Breda. De begrafenis zal aan­slui­tend plaats­vin­den in het graf van de bis­schop­pen van Breda op Begraaf­plaats Zuylen, Haagweg 332 te Breda.

In memoriam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose