Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vragenlijst voor Bisschoppensynode over jongeren

gepubliceerd: maandag, 24 april 2017
Vragenlijst voor Bisschoppensynode over jongeren

In ok­to­ber 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode gehou­den met als thema ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’. Ter voor­be­rei­ding van deze synode wordt aan pa­ro­chies we­reld­wijd gevraagd een vragen­lijst in te vullen.

Deze lijst is opgeno­men in het Voor­be­rei­dend Do­cu­ment voor de synode. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verstuurt de lijst en het Voor­be­rei­dend Do­cu­ment via de gebruike­lijke weg via de bis­dom­men aan de pas­to­rale teams in de pa­ro­chies.

Het verzoek aan de pas­to­rale teams is het Voor­be­rei­dend Do­cu­ment en de vragen te bespreken binnen het team en met betrokken groepen, zoals jon­ge­ren­groepen. Zo kunnen ook jon­ge­ren­groepen mee­denken in de voor­be­rei­ding op de synode.

Jon­ge­ren, geloof en onder­schei­ding van de roe­ping

Het Voor­be­rei­dend Do­cu­ment gaat in op sociale en culturele dyna­mieken, loopt het proces van onder­schei­ding na en behandelt punten voor een pas­to­raal roe­pingen­pro­gramma. Het waar­deert de jon­gere gene­ra­ties posi­tief. “Door de jon­ge­ren zal de Kerk de Heer horen die ook vandaag nog spreekt”, zegt het met een ver­wij­zing naar Samuël en Jeremia (vgl. 1 Sam. 3, 1-21, Jer. 1, 4-10). Beiden waren jong toen ze de stem van de Heer hoor­den.

Het Voor­be­rei­dend Do­cu­ment haalt de woor­den van Jezus aan: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt” (Joh. 15, 16-17) en zegt: “Voor elke persoon krijgt de roe­ping lief te hebben concreet vorm in het dage­lijkse leven via een reeks keuzes die hun uitdruk­king krijgen in levensstaten (huwe­lijk, het gewijde ambt, god­ge­wijd leven, enzo­voort), be­roe­pen, vormen van sociaal en maat­schap­pe­lijk engage­ment, levens­stijl, het gebruik van tijd en geld, enzo­voort.”

Vervolg

Pas­to­rale teams leveren de ant­woor­den op de vragen­lijst eind juni in bij het eigen bisdom. De bis­dom­men maken een samen­vat­ting van de ant­woor­den en sturen deze door aan het Se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. De re­sul­taten wor­den ver­werkt tot één do­cu­ment dat vanuit Neder­land aan het Alge­meen Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode wordt verzon­den.

Overigens zet het Alge­meen Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome eind mei 2017 via een eigen web­si­te ook een online enquête uit, die jon­ge­ren uit de hele wereld in kunnen vullen.

Download

Lees hier het Voor­be­rei­dend Do­cu­ment, inclusief de vragen­lijst voor de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode van ok­to­ber 2018:

(rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose