Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gregoriusorde voor econoom bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 6 april 2009
De apos­to­lisch nuntius in ons land, aarts­bis­schop mgr. dr. Fr. Bacqué, heeft de hoge pau­se­lijke onder­schei­ding van Ridder in de Orde van de H. Paus Gregorius de Grote uit­gereikt aan drs. E. Duijsens, alge­meen econoom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De fees­te­lij­ke bij­een­komst vond plaats in het gebouw van de Nuntiatuur in Den Haag. De heer Duijsens ont­ving de onder­schei­ding op voor­dracht van het Vati­caanse Staats­secre­ta­riaat voor zijn ver­diensten jegens de Nuntiatuur en de H. Stoel.

De uit­rei­king vond plaats in aanwe­zig­heid van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.Punt en hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den SSS. Bij de plech­tig­heid waren ook de echt­ge­note, een van beide dochters en de moe­der van de gedecoreerde aanwe­zig. Een dochter verblijft voor studie in het bui­ten­land. Ook de rector van Groot­semi­narie De Tilten­berg, mgr. dr. J. Hendriks en enkele leden van de Curie van Haar­lem waren aanwe­zig, alsmede mr. J. Bakker, alge­meen econoom van het bisdom Rotter­dam.

Mgr. Bacqué prees drs. Duijsens om zijn grote inzet voor de Kerk, niet alleen voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam maar ook lan­de­lijk, ten behoeve van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie. Hij roemde zijn be­trok­ken­heid bij het wel en wee van de Catholica, en zijn bonhommie. Mgr. Punt sloot zich van harte bij de woor­den van de nuntius aan.

De rid­derorde van de H.Gregorius is van de courante orden de hoogste. Hij wordt slechts in uitzon­der­lijke gevallen verleend.
(foto's: Tilten­berg.org)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose