Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pulcheria, een bijna 400 jaar oude schoonheid, opnieuw omarmd...

gepubliceerd: dinsdag, 7 april 2009
Op 25 ok­to­ber 1972 kwam er een abrupt einde aan het onder­ko­men van de stu­den­tensociëteit Pulcheria: een kleine brand had de bar op de J.J. Viotta­straat 36 onbruik­baar gemaakt. Pulcheria was tot dan toe de stu­den­tensociëteit voor de theo­lo­gie­stu­denten van de Stich­ting Warmond.

Even een klein stukje ge­schie­de­nis: in 1967 werd het groot­semi­narie Warmond opge­he­ven en alle theo­lo­gie­stu­denten trokken naar ‘de grote stad’ Am­ster­dam. Op de Keizers­gracht 105 – in de Bruinvis - wer­den de colleges gegeven en in de J.J. Viotta­straat 36 kon­den de stu­den­ten elkaar in de gezellige bar ont­moe­ten. Na een jaar of vijf verspreid­den de stu­den­ten zich meer en meer over de stad en werd het aantal theo­lo­gie­stu­denten van Pulcheria min­der. In overleg met de Stich­ting Warmond werd besloten de stu­den­tenbar te stoppen en zo verdween Pulcheria in de stofwolken van de ge­schie­de­nis. Alle eigendommen van Pulcheria wer­den geveild en de notulen en de laatste be­zit­tin­gen verdwenen op de zol­der van de laatste voor­zit­ter van Pulcheria: Hans Dornseiffen.

Ons groot­semi­narie De Tilten­berg met theo­lo­gie­stu­denten van het bisdom Haar­lem Am­ster­dam tin­telt van leven. Daar hoort dus de oudste stu­den­tensociëteit van West Europa ‘Pulcheria’ zeker bij. In april of mei 1617 (!) opende de tweede apos­to­lisch vica­ris P. Revenius te Leuven het ‘Hollandsch Collegie’ dat pries­ter­stu­denten opnam die afkoms­tig waren uit het oud-bisdom Haar­lem. Meestal werd dit ’Collegie’ Sint Pulcheria Collegie’ genoemd, naar een Maria­beeld boven de ingangspoort, dat de Leuvenaren ‘De Schone Lieve Vrouw’ noem­den. Dit beeldje is te­gen­woor­dig te vin­den op het maria-altaar van de St Michiels­kerk in Leuven.

Op 6 april 2009 heeft de laatste voor­zit­ter van Pulcheria, Hans Dornseiffen, in bij­zijn van rector Jan Hendriks aan het nieuwe sociëteits­bestuur de oud-notulen en over­ge­ble­ven be­zit­tin­gen overhan­digd. Vanuit de bar van het voor­ma­lige groot­semi­narie Warmond is het schil­derijtje “De eerste statie” mee­ge­ko­men. Geschil­derd op een keukendeurtje geeft het de ‘lij­densweg’ van een jong kape­laantje begin zestier jaren van de vorige eeuw weer. Onder de goed­keu­rende blikken van de pastoor mag hij de wol vast­hou­den, die de huishoudster tot een bol ver­werkt. De biervlekken van de bar Pulcheria van de Viotta­straat zitten er nog op. Tot de inboedel behoort ook een wandtrofee van de voetbal­wed­strij­den tussen het klein­semi­narie Hage­veld en het groot­semi­narie Warmond uit de laatste wereld­oor­log. Tenslotte zijn er nog een hon­derd jaar oude lepel en vork waarin ‘Philosoficum Warmond’ staat gegra­veerd overhan­digd. Ook een Missaal waar­mee in het groot semi­na­rie Warmond ‘de houten mis’ werd geoefend, werd overhan­digd.

Zo jong en vitaal als de Tilten­berg in de 21ste eeuw staat – zo diep gewor­teld is deze nu in de rijke ge­schie­de­nis van de theo­lo­giestudie van het Bisdom Haar­lem - Am­ster­dam.

Hans Dornseiffen
Pas­to­raal werker in Am­stel­veen
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose