Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diocesane gebedsdag voor roepingen

Mariamaand - zaterdag 23 mei - Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 9 april 2009
“De oogst is groot, maar er zijn weinig arbei­ders.
Vraag dus de eige­naar van de oogst of hij arbei­ders wil sturen om de oogst binnen te halen.”
(Mt. 9,38)

“Het geschenk van de roe­pingen is het geschenk waarvoor de Kerk elke dag bidt tot de Heilige Geest. Zoals in het begin verzamelt de kerk­ge­meen­schap zich rond de Maagd Maria, Koningin van de Apos­te­len, en leert van haar om de opbloei van nieuwe apos­te­len van de Heer af te smeken. Nieuwe apos­te­len die zelf het geloof en de liefde beleven die nodig zijn voor de zen­ding.”
(Bood­schap van Paus Bene­dic­tus XVI, voor de 45ste Wereldroe­pingen­dag)

Wij willen allen samen als één familie tot God en Maria bid­den voor de roe­pingen tot het pries­ter­schap en tot het religeuze leven, voor de kerk van Neder­land en in het bij­zon­der voor ons Bisdom.

Bij gelegen­heid van “Het jaar van de pries­ters” dat Paus Bene­dic­tus XVI op maan­dag 16 maart bij een audiëntie voor de leden van de Con­gre­ga­tie voor de clerus heeft aan­ge­kon­digd, willen wij ons ertoe verplichten om te bid­den voor een vrucht­baar jaar en op deze wijze een echo geven aan de oproep van de paus. Dat veel jon­ge­ren op Gods roe­ping zou­den ant­woor­den en Hem van nabij zou­den volgen.

“De roe­ping tot het pries­ter­schap en het reli­gi­euze leven is een speciale gave van God, die deel wordt van het grote liefdes- en verlos­sings­plan dat God voor iedere man en vrouw en de hele mens­heid heeft.
In de uni­ver­se­le roe­ping tot hei­lig­heid is Gods ini­tia­tief tot het uitverkiezen van som­mi­gen om zijn Zoon Jezus Christus van meer nabij na te volgen en zijn bevoor­rechte dienaren en getuigen te zijn, van bij­zon­der belang. De god­de­lijke Meester per­soon­lijk roept de apos­te­len op “met de bedoeling dat ze Hem zou­den ver­ge­zel­len, en uitgezon­den zou­den wor­den om te ver­kon­di­gen, met de macht om de demonen uit te drijven” (Mc 3,14-15) Zij op hun beurt verzamel­den andere leer­lin­gen om zich heen als trouwe mede­wer­kers in deze opdracht. Zo hebben tal­loze gele­de­ren van pries­ters en reli­gi­euzen zich­zelf door de eeuwen heen - in ant­woord op Gods roe­ping en open voor de wer­king van de heilige Geest - geheel in dienst van het evan­ge­lie in de Kerk gesteld. Laten we God danken, omdat Hij tot op vandaag doorgaat met het bijeenroepen van werkers in zijn wijn­gaard.”

(Bood­schap van Paus Bene­dic­tus XVI, voor de 46ste Wereldroe­pingen­dag)

De Eucha­ris­tie is de bron van de gees­te­lij­ke vrucht­baar­heid van de Kerk en Moeder Maria is de moe­der van de kerk en de moe­der van het god­ge­wijd leven.
Om die reden willen wij de Eucha­ris­tie en Maria tij­dens deze dag centraal plaatsen en dat betekent dat alle ac­ti­vi­teiten zich rondom “de twee witte schatten” van de Kerk zullen afspelen.

Dagpro­gram­ma

9:00 uurWelkom - koffie en thee
9:30 uurLezing, thema: “Het pries­ter­schap en de uit­dagingen van onze hui­dige maat­schap­pij” (door Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, Rector van Het Groot­semi­narie Sint-Wil­li­brord)
10:15 uurPauze - koffie en thee
10:30 uurIn­stel­ling van de Eucha­ris­tie (De Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus)
12:00 uurH.Mis (hoofd­cele­brant: Mgr. Dr. Jozef M. Punt, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam )
Thema: “Maria moe­der van de roe­pingen”
13:00 uurLunch
13:45 uurAanbid­ding (Broe­ders en Zusters van St. Jan)
14:45 uurPauze
15:00 uurLezing, thema: “Het Gezin, als eerste en be­lang­rijke plaats waarin de roe­ping van iedere mens wordt ont­wik­keld” (door Mgr. Johannes G. M. van Burg­ste­den, Hulp­bis­schop )
15:45 uurAanbid­ding (se­mi­na­risten van De Tilten­berg)
16:45 uurVespers (se­mi­na­risten van De Tilten­berg)
17:15 uurEinde

Aanmel­dingen tot 13 mei, via:
c.adolfina@servidoras.org
of via: (072) 505 40 51
Bijdrage: € 5,-

Ge­zin­nen met kin­de­ren

Wij willen ook bid­den voor de ge­zin­nen, als eerste en be­lang­rijke plaats waarin de roe­ping van iedere mens wordt ont­wik­keld.
De ge­zin­nen die aan een deel van de dag willen deel­ne­men, zijn van harte welkom.
Het dag­pro­gramma wordt voor hen korter gemaakt. Hierbij sturen wij jullie het dag­pro­gramma voor ge­zin­nen met kin­de­ren:

12:00 uurH.Mis, thema: “Maria moe­der van de roe­pingen”
13:00 uurLunch
13:45 uurAanbid­ding (Broe­ders en Zusters van St. Jan)
14:00 uurtot 15:45 - pro­gram­ma voor kin­de­ren
14:45 uurPauze
15:00 uurLezing, thema: “Het Gezin, als eerste en be­lang­rijke plaats waarin de roe­ping van iedere mens wordt ont­wik­keld” (door Mgr. Johannes G. M. van Burg­ste­den, Hulp­bis­schop )

Aanmel­dingen tot 13 mei, via:
c.adolfina@servidoras.org
of via: (072) 505 40 51
Bijdrage: € 10,- per gezinBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose