Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toewijding aan Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 13 mei 15.00 uur O.L. Vrouwebasiliek Maastricht

gepubliceerd: dinsdag, 21 maart 2017
Het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima
Het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima

Met het toewij­den van de Neder­landse bis­dom­men aan het On­be­vlekte Hart van Maria op zater­dag 13 mei willen de bis­schop­pen zegen afsmeken over de katho­lie­ke Kerk en alle gelo­vi­gen in Neder­land. Aan­lei­ding is het jubileum­jaar van de ver­schij­ningen van Maria in Fatima te Portugal, die hon­derd jaar gele­den in 1917 plaatsvon­den.

Speciale datum - 13 mei

Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie her­ders­kin­de­ren in de buurt van het dorp Fatima. De ver­schij­ningen von­den telkens plaats op de der­tien­de van de maand, van 13 mei tot 13 ok­to­ber 1917, waarbij Maria aan de kin­de­ren drie geheimen open­baarde, waar­van later bleek dat ze profe­tisch waren voor be­lang­rijke gebeur­te­nissen in die­zelfde eeuw. Eén daar­van had betrek­king op de moordaan­slag op paus Johannes Paulus II op het Sint Pieters­plein te Rome in 1981, uit­ge­re­kend op 13 mei, die hij ternauwer­nood overleefde. Later schonk de paus de kogel die hem bijna gedood had, aan het hei­lig­dom van Fatima. Deze werd geplaatst in de kroon van het beeld van Maria in de Ver­schij­nings­ka­pel.

Paus Fran­cis­cus naar Fatima

De hui­dige paus Fran­cis­cus zal op 13 mei, de ver­jaar­dag van de eerste ver­schij­ning, Fatima bezoeken. Hij is overigens de vierde paus die naar dit bede­vaarts­oord zal pel­gri­meren, dat jaar­lijks door hon­derd­dui­zen­den pelgrims uit de hele wereld wordt bezocht.

Vesper­vie­ring Maastricht

Op dezelfde dag komen alle Neder­landse bis­schop­pen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek in Maastricht om daar ge­za­men­lijk hun bis­dom­men en alle mensen die in de bis­dom­men wonen, toe te wij­den aan het On­be­vlekte Hart van Maria. De bis­schop­pen doen dat ‘in het gelo­vi­ge besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5). Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38) helpt ons om te leven in overgave aan God.’

Door deze toe­wij­ding aan het On­be­vlekte Hart van Maria hopen de bis­schop­pen dat alle gelo­vi­gen ge­sterkt wor­den om als Kerk in Neder­land de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en ver­trouwen, naar God de hemelse Vader. De bis­schop­pen nodigen gelo­vi­gen uit bij deze vesper­vie­ring, die begint om 15.00 uur, aanwe­zig te zijn.

Gebedsprentjes

Ter gelegen­heid van deze gebeur­te­nis wor­den gebedsprentjes gedrukt met daarop de afbeel­ding van het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima met op de achterzijde het gebed ‘Toewij­ding aan het On­be­vlekte Hart van Maria’ zoals dat ook in het hei­lig­dom van Fatima wordt verspreid en gebe­den. Dat gebed zal door de bis­schop­pen ge­za­men­lijk wor­den gebe­den tij­dens genoemde vesper­vie­ring in Maastricht. De gebedsprentjes zijn bin­nen­kort te be­stel­len.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose