Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Steun Giro555 en bid voor slachtoffers hongersnood

Oproep Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: vrijdag, 17 maart 2017

Op 6 maart 2017 is er een Natio­nale Actie voor de slacht­of­fers van hon­gers­nood in Jemen, Noor­doost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan van start gegaan. Elf Samen­wer­kende Hulp Organi­sa­ties (SHO) open­den Giro555 om geld in te zamelen. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie roept op om mee te doen aan de SHO-actieweek voor dit doel, die loopt van 25 tot en met 29 maart.

Zorg voor de noodlij­dende mens

De bis­schop­pen vin­den het be­lang­rijk om juist in deze Veer­tig­da­gen­tijd voor Pasen zorg te hebben voor noodlij­dende mensen. In de Veer­tig­da­gen­tijd wordt in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk vasten gecom­bi­neerd met daden van naasten­liefde. Via de jaar­lijkse Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie wordt daarom dit jaar in de pa­ro­chies tij­dens deze periode geld ingezameld voor jon­ge­ren in de knel in El Salvador.

Jemen, Noor­doost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan

Daar­naast doet zich nu een nood­si­tua­tie voor in meer­dere Afrikaanse lan­den. De Giro555-actie richt zich in eerste instantie op Jemen, Noor­doost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan, waar de ergste hon­ger heerst. In totaal lij­den 20 miljoen mensen in deze en omringende lan­den aan erns­tige ondervoe­ding. Alleen al in Zuid-Soedan leven 100.000 mensen op de rand van de hon­ger­dood. Een offi­cië­le hon­gers­nood is een uitzon­der­lijke crisis, waarbij erns­tige voedsel­te­korten voor­ko­men en sterfte door ondervoe­ding snel toeneemt. Voor delen van Zuid-Soedan geldt al dat er hon­gers­nood heerst, in de andere lan­den dreigt een­zelfde situatie te ontstaan.

Actieweek 25 t/m 29 maart

De bis­schop­pen zijn bezorgd over de ont­wik­ke­lingen in het genoemde gebied. Zij roepen op om te bid­den voor de bevol­king die hon­ger lijdt en om genereus mee te doen aan de actieweek, die begint op zater­dag 25 maart. De bis­schop­pen her­in­ne­ren aan de woor­den van Jezus: ‘Want Ik had hon­ger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven’ (Matteüs 25 vers 35).

Giro555

De hulp­orga­ni­sa­ties achter Giro555, waar­on­der Cordaid, leveren directe nood­hulp, zoals voedsel, medische zorg en veilig drink­wa­ter. Tege­lijk werken ze aan lan­gere termijn-oplos­singen. (SRKK)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose