Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop ontvangt Nicolaasmis uit handen van componist

gepubliceerd: donderdag, 9 april 2009

Bert Stolwijk, dio­ce­saan beleids­me­de­werker voor li­tur­gische muziek, ver­telt over de wor­ding van de Nicolaasmis en verbindt daaraan een laudatio voor de com­po­nist.
De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft woens­dag 8 april uit han­den van com­po­nist Jan Valkes­tijn de eerste partituur ont­van­gen van de Nicolaasmis. De bis­schop had hem van­wege het 450-jarig bestaan van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de opdracht gegeven tot het schrijven van deze com­po­si­tie. De overhan­diging vond plaats in de plebanie van de ka­the­draal te Haar­lem na de jaar­lijkse Chrismamis.

De Nicolaasmis - op Neder­landse tekst - bevat niet alleen de gebruike­lijke vaste ordinariumgezangen, maar ook toon­zet­tingen van de kyrielitanie, enkele acclamaties en het Onze Vader, alsmede van de zegen en wegzen­ding. De mis kan uitge­voerd wor­den in diverse koorbe­zet­tingen (twee- of driestemmig gemengd koor, een- of tweestemmig dames­koor) met volkszang en orgel. Ook de mede­wer­king van een koperkwartet behoort tot de moge­lijk­he­den en verleent aan de uit­voe­ring een extra fees­te­lijk accent. De mis is vernoemd naar de bescherm­hei­lige van Am­ster­dam, de stad die sinds januari jl. offi­cieel in de naam van het Bisdom is opgeno­men.

Op zater­dag 3 ok­to­ber a.s. zal de Nicolaasmis voor het eerst wor­den uitge­voerd tij­dens een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal van Haar­lem, waarbij alle vrij­wil­li­gers uit het bisdom, in het bij­zon­der de koorle­den, van harte welkom zijn. Nadere in­for­ma­tie hierover wordt bin­nen­kort naar de koren toe­ge­stuurd. De mis is te be­stel­len bij muziekuit­ge­ve­rij Annie Bank te Am­stel­veen. Deel­ne­mers aan de koren­dag krijgen een kor­ting op de normale verkoop­prijs. Op de web­si­te www.annie­bank.nl is het moge­lijk om een indruk te krijgen van de partituur.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose