Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn

Oproep Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2017

De Neder­landse bis­schop­pen moe­digen in een ge­za­men­lijke brief ie­der­een aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voor­recht omdat we leven in een democra­tische samen­le­ving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het alge­meen wel­zijn. Bij verkie­zingen kunnen we dui­de­lijk maken wat we voor de mens en onze samen­le­ving willen”, schrijven de bis­schop­pen.

De brief is vandaag verspreid in de media en ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) www.rkkerk.nl. De bis­schop­pen willen in dit schrijven enkele gedachten mee­ge­ven die voor een verant­woorde omgang met het stem­recht van belang zijn. Ze putten daarbij uit de rooms-katho­lie­ke bronnen en citeren onder anderen paus Fran­cis­cus, die over het kiezen tussen ver­schil­lende partijen heeft gezegd: “Bestu­deer de voor­stel­len goed, bid en kies volgens je geweten.”

Bij de keuze voor een partij is het volgens de bis­schop­pen van fun­da­men­teel belang om de vraag te stellen in hoeverre partijen bijdragen aan het alge­meen wel­zijn. De bis­schop­pen noemen daarbij be­lang­rijke on­der­wer­pen uit het katho­liek sociaal denken: “Staan zij voor de bescher­ming van het leven vanaf de bevruch­ting tot het na­tuur­lijk levens­ein­de, onder­steunen zij gezins­vor­ming, man­tel­zorg, vrij­wil­li­gers­werk en de opvang van mi­gran­ten? Aan de compassie met de armen van deze wereld is niet alleen voldaan door vluch­te­lingen op te nemen. Welke andere ini­tia­tie­ven staan partijen voor om de soli­da­ri­teit met de lijden­den van deze wereld gestalte te geven? Staan zij pal voor de gods­dienst­vrij­heid, armoede­be­strij­ding, toegang tot goed onder­wijs, kwali­teit van de zorg, correcte omgang met dieren, vei­lig­heid, duur­zaam­heid en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king?”

“Politici moeten niet appelleren aan angst”, aldus de bis­schop­pen, die zich daar­mee uit­spre­ken tegen een mentali­teit van ieder voor zich en eigen­be­lang. Ze roepen daar­en­te­gen op tot zorg voor elkaar, soli­da­ri­teit en verbin­ding. “Door het uit­bren­gen van onze stem kunnen we een bijdrage leveren aan het alge­meen wel­zijn”, schrijven de bis­schop­pen.

 

(bron: SRKK)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose