Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop benoemt mgr. Jan Valkestijn tot erekanunnik

gepubliceerd: donderdag, 9 april 2009

Twee gelukkige pries­ters. Mgr. Jan Valkes­tijn laat de oor­konde zien, waarin zijn benoe­ming tot erekannuik is vast­ge­legd. Mgr. Punt toont de Nicolaas­mis die hij zojuist uit han­den van de com­po­nist heeft ont­van­gen.
Tijdens een bij­een­komst in de plebanie op de voor­avond van Witte Donder­dag heeft bis­schop Punt aan mgr. drs. J.W.N. Valkes­tijn de titel van ere­kanun­nik van het ka­the­draal kapit­tel verleend als eerbe­wijs voor zijn grote ver­diensten voor de kerk­mu­ziek in het bisdom, in het bij­zon­der zijn ja­ren­lan­ge inzet voor het Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­draal Sint Bavo. De bis­schop maakte de benoe­ming bekend nadat hij de Nicolaas­mis van com­po­nist Valkes­tijn in ont­vangst geno­men had.

Mgr. drs. Johannes Wilhelmus Nicolaas Valkes­tijn (geboren in 1928 te Am­ster­dam) werd in 1956 tot pries­ter gewijd. Zijn muziekstudies aan het conservatorium van Am­ster­dam voltooide hij in 1963. Hij werd daarna benoemd tot rector cantus van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem en tot de directeur van de daaraan verbon­den Koor­school, een functie die hij 26 jaar lang uitoefende. Onder zijn lei­ding verkreeg het Ka­the­drale Koor nationale en inter­na­tio­nale faam. In 1982 sloot hij zijn studie Muziekweten­schap cum laude af. Valkes­tijn heeft diverse li­tur­gische com­po­si­ties op zijn naam staan alsmede talrijke weten­schap­pe­lijke publi­ca­ties op het gebied van de kerk­mu­ziek.

In 1981 werd hij om zijn vele werk voor de kerk­mu­ziek geëerd met een benoe­ming tot ere­ka­pelaan van Z.H. de Paus. In 1989 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 1995 ont­ving hij ‘The Honorary Award of Member of the British Empire’ (MBE).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose