Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: dinsdag, 21 februari 2017
Groepsfoto
Groepsfoto
In de kapel van het bisschopshuis
In de kapel van het bisschopshuis

Jaar­lijks komen Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen bijeen voor ont­moe­ting, uit­wis­se­ling van erva­ringen en gebed. Dit jaar waren de bis­schop­pen te gast bij kar­di­naal De Kesel in Mechelen. Thema’s die wer­den be­spro­ken waren o.a. armoede, populisme en kerk­slui­tingen.

Uit Vlaan­de­ren waren aanwe­zig gastheer kar­di­naal J. de Kesel (Mechelen), Mgr. L. van Looy (Gent), Mgr. L. Aerts (Brugge), Mgr. P. Hoogmartens (Hasselt) en Mgr. J. Bonny (Antwerpen). Tot de Neder­landse dele­ga­tie behoor­den Mgr. H. van den Hende (Rotter­dam), Mgr. G. de Korte en Mgr. R. Mutsaerts (’s-Hertogen­bosch), Mgr. J. Liesen (Breda), Mgr. E. de Jong (Roermond), Mgr. T. Hoogen­boom en H. Woorts (Utrecht) en uit ons bisdom Mgr. J. Hendriks.

Bestrij­ding van armoede

De inzet voor de bestrij­ding van armoede was een eerste thema, waarbij werd onderkend dat die armoede niet significant is afgeno­men, integen­deel, zo lijkt het. In Neder­land ligt de inzet vooral bij de PCI’s (Parochiële Caritas In­stel­lingen) waar­van de bis­schop­pen de waarde hebben onder­streept. Samen met mede­wer­kers van het bisdom zetten zij zich in voor de kansarmen in de samen­le­ving. Daar­naast zijn er katho­lie­ke fondsen waar­van de band met de kerk meer of min­der sterk is en bewe­gingen als Sant’ Egidio. In Vlaan­de­ren zijn er onder meer St. Vin­cen­tius- en Welzijns­vereni­gingen.

Kerk­slui­tingen

Tussen de bis­schop­pen wer­den erva­ringen uitgewisseld die bij kerk­slui­tingen zijn opgedaan. In België is het sluiten van kerken vaak min­der dringend omdat alles door de Over­heid wordt bekos­tigd, maar ook daar vraagt die Over­heid nu een gebouwen­plan waar de pa­ro­chies mee bezig zijn. Het was voor ie­der­een herken­baar dat alles al moet wor­den voor­be­reid als er nog geen enkele nood­zaak is om stappen te nemen, met name is van belang dat gemeen­schappen op elkaar wor­den afgestemd en zich tij­dig steeds meer als met elkaar verbon­den gaan ervaren. Dat is in ste­de­lijke gebie­den na­tuur­lijk vaak ge­mak­ke­lijker dan tussen ver­schil­lende dorpen.

Populisme

De bis­schop­pen bespraken ook hun zorgen over het populisme en het onbehagen bij veel mensen in onze samen­le­ving dat uit de aantrek­kings­kracht van dit populisme spreekt. Want het is zel­den zomaar afkeer van bui­ten­lan­ders dat daar­on­der zit. Het valt op dat populis­tische partijen populair zijn in streken waar nau­we­lijks bui­ten­lan­ders zijn te bekennen. De zorgen van de mensen en dit onbehagen moeten serieus wor­den geno­men.

(bron: Arsacal.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose