Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenboodschap paus Franciscus

“De ander is een gave”

gepubliceerd: dinsdag, 7 februari 2017
foto: Ramon Mangold
Vastenboodschap paus Franciscus

In zijn Vasten­bood­schap voor de ko­men­de Veer­tig­da­gen­tijd, die woens­dag 1 maart begint, zegt paus Fran­cis­cus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit dui­de­lijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man.

De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God?

De Vasten­tijd is een periode waarin de Rooms-Katho­lie­ken in voor­be­rei­ding op het Hoog­feest van Pasen opge­roe­pen wor­den tot zelfre­flec­tie en be­zin­ning. Vasten maakt daar voor velen, bij­voor­beeld op de vast­ge­stelde vasten­da­gen Aswoens­dag en Goede Vrij­dag, deel van uit. Paus Fran­cis­cus zegt het in zijn bood­schap aan de gelo­vi­gen als volgt:

‘Geliefde broe­ders en zusters, de Veer­tig­da­gen­tijd is de guns­tige tijd om zich te vernieuwen in de ont­moe­ting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacra­menten en de naaste. De Heer – die in de veer­tig dagen in de woes­tijn de listen van de Verlei­der heeft overwonnen – wijst ons de weg die wij moeten volgen. Moge de Heilige Geest ons gelei­den om een ware weg van beke­ring af te leggen, om de gave van Gods Woord opnieuw te ont­dek­ken, gereinigd te wor­den van de zonde die verblindt, en Christus te dienen, die aanwe­zig is in onze be­hoef­ti­ge broe­ders en zusters.’

De paus moe­digt de gelo­vi­gen aan om hun gees­te­lij­ke vernieu­wing in de Veer­tig­da­gen­tijd ook tot uitdruk­king te brengen in goede daden voor de mede­mens door bij­voor­beeld de Vas­ten­ac­tie te steunen of om op een andere manier iets voor de naaste te betekenen.

Ook de rijke man uit de parabel heeft bij leven de kans gehad om het goede te doen voor zijn mede­mens Lazarus. Hij heeft deze kans niet benut en paus Fran­cis­cus wijst naar de oor­zaak van zijn wei­gering de arme te helpen: ‘…de wor­tel van zijn kwaad is: niet luis­te­ren naar Gods Woord; dit heeft hem ertoe gebracht God niet meer lief te hebben en dus de naaste te verachten. Gods Woord is een levende kracht die in staat is beke­ring op te wekken in het hart van de mensen en de persoon opnieuw te richten op God. Zijn hart sluiten voor de gave van God, die spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn hart sluit voor de gave van een broe­der of een zuster.’
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose